top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-23 Chẳng sự gì khó quá cho Chúa


 

Câu gốc: "Ôi! Lạy Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả" (câu 17).


Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi vâng lời Chúa mua miếng ruộng, Tiên tri Giê-rê-mi đã trình dâng lên Chúa điều gì? Đức Giê-hô-va trả lời thắc mắc của ông ra sao? Bạn kinh nghiệm Đức Chúa Trời quyền năng như thế nào trong đời sống bạn?


Sau khi vâng lời Đức Giê-hô-va truyền dạy mua miếng ruộng từ ông Ha-na-mê-ên (câu 7), Tiên tri Giê-rê-mi dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Ông tin rằng "…chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả" (câu 17b). Rồi ông xưng Danh Đức Chúa Trời: "Ngài là Đức Chúa Trời lớn, là Đấng Toàn Năng, Danh Ngài là Đức Giê-hô-va Vạn Quân" (câu 18b) và nhớ đến những phép lạ Chúa đã làm để giải cứu dân Ngài ra khỏi đất Ê-díp-tô cũng như trong mọi nơi khác (câu 20). Đức Giê-hô-va vui lòng ban vùng đất đượm sữa và mật cho dân Chúa, tuy nhiên họ lại không làm theo điều răn, mệnh lệnh của Ngài. Họ dựng tượng thần Ba-anh, thờ phượng thần Mo-lóc và thực hiện những nghi thức dâng con trẻ cho thần này là điều vô cùng gớm ghiếc trước mắt Đức Chúa Trời (câu 23, 29-32). Dù vậy, Đức Giê-hô-va không hình phạt họ ngay mà vẫn cho cơ hội ăn năn khi Ngài sửa dạy họ qua các tiên tri của Ngài, nhưng họ "…chẳng nhận sự dạy dỗ" (câu 33). Đây là nguyên nhân khiến họ đối diện với sự tấn công của vua nước Ba-by-lôn và thất thủ.


Trong câu 25, Tiên tri Giê-rê-mi cũng còn chút thắc mắc, Chúa truyền ông mua đất, nhưng thành này đã bị nộp vào tay người Canh-đê, vậy Chúa có kế hoạch gì chăng? Đức Giê-hô-va trả lời Ngài phó họ cho quân thù và Ngài có quyền thu nhóm họ trở về—điều đó chẳng có gì là khó cho Đức Giê-hô-va, Đấng Quyền Năng đã lập nên vũ trụ và thiết lập những quy luật vận hành cõi tạo vật của Ngài, cho nên việc mua đám ruộng theo Lời Đức Giê-hô-va là một việc làm để bày tỏ niềm tin của dân Chúa nơi lời hứa phục hồi từ Đức Giê-hô-va, và cũng nhắc nhở dân Chúa luôn nhớ đến ngày họ sẽ lại được trở về thành này cũng như sẽ tiếp tục nhận được sự ban phước từ Đức Giê-hô-va. Khi ấy, Ngài sẽ làm mới giao ước Ngài với họ, là giao ước đời đời không hề bị phá vỡ (câu 37-41).


Nhắc lại việc quyền năng Chúa đã làm trong quá khứ sẽ khích lệ thật nhiều cho lòng tin của chúng ta trong hiện tại. Đức Chúa Trời là thành tín, chẳng sự gì là khó quá cho Ngài. Trong Kinh Thánh có rất nhiều lời hứa của Chúa, tin rằng không có gì khó để Ngài không thể hoàn thành. Khi đối diện với nghịch cảnh, chúng ta cầu nguyện xin Chúa giải cứu, tin rằng không có gì khó quá cho Ngài để ban bình an cho chúng ta… Vấn đề là chúng ta cứ vâng lời Chúa và luôn vững tin nơi sự thành tín của Ngài.


Bạn có thường giới hạn quyền năng của Chúa trong lãnh vực nào không?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn vững tin nơi Chúa khi nhìn thấy những việc quyền năng Ngài làm, vì con biết trong cánh tay mạnh sức của Ngài, chẳng điều chi là khó cho Ngài cả.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page