top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-24 Điều cao trọng hơn hết


 

Câu gốc: “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (câu 13).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy hiện nay có ba điều quan trọng nào còn lại? Tại sao điều cao trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương? Bạn đang chú tâm tìm kiếm điều gì trong hiện tại và tương lai?


Sứ đồ Phao-lô mở đầu thư I Cô-rinh-tô chương 13 bằng ba câu Kinh Thánh nói lên tầm quan trọng vô cùng của tình yêu thương. Trong câu 8, ông khẳng định tình yêu thương trường tồn bất diệt. Và Sứ đồ Phao-lô đã kết luận trong câu cuối của chương 13 rằng có ba điều quan trọng là đức tin, hy vọng và tình yêu thương, nhưng tình yêu thương cao trọng hơn cả đức tin và sự trông cậy.


Chúng ta đã biết Hội Thánh Cô-rinh-tô lúc bấy giờ đang xảy ra tình trạng chia rẻ nhau vì phần lớn các tín hữu tập trung khoe khoang phe cánh của họ và hơn thua nhau về những ân tứ thuộc linh. Sứ đồ Phao-lô đang dạy họ về tình yêu thương và ông cho biết hiện nay trong những ngày còn sống trên đất, chỉ có ba điều quan trọng là đức tin, hy vọng, và tình yêu thương, nhưng khi “sự trọn lành đã đến” thì chỉ còn một điều cao trọng nhất là tình yêu thương. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương nhân loại từ thuở ban đầu (Giăng 3:16), và “sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta” (Rô-ma 5:5). Chúa Giê-xu cũng ban điều răn mới để chúng ta sống yêu thương theo mẫu mực Ngài đã yêu chúng ta (Giăng 13:34).


Hơn nữa, hiện nay “vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy” (II Cô-rinh-tô 5:7). Nhưng trên thiên đàng thì chúng ta “sẽ thấy hai mặt đối nhau,” nên đức tin sẽ nhường chỗ cho mắt thấy. Hiện nay chúng ta đang sống trong hy vọng chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại nhưng khi ngày ấy đến, chúng ta không còn phải hy vọng nữa vì đã được ở cùng Chúa luôn luôn (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Và như vậy, chỉ còn lại tình yêu thương là trường tồn bất diệt, vì “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (I Giăng 4:8b). Đó là lý do Sứ đồ Phao-lô nói: “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, hy vọng, tình yêu thương; nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương” (câu 13 BTTHĐ).


Cũng như các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô ngày trước, chúng ta nhìn lại mình, lâu nay trên bước đường theo Chúa chúng ta có chú tâm vào ba điều trọng yếu là đức tin, sự trông cậy, và tình yêu thương, hay chúng ta mãi lo tìm kiếm những điều không có giá trị vĩnh cửu ở đời này? Nếu chúng ta cứ hơn thua nhau về công việc, chức vụ, ân tứ… thì rất dễ đánh mất cả điều quý trọng hơn hết và có giá trị đời đời là tình yêu thương nhau trong gia đình đức tin.


Bạn cần thay đổi gì sau khi học xong I Cô-rinh-tô chương 13?


Kính lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho con đức tin nơi Ngài để con có được đời sống mới tràn đầy hy vọng nơi chính Đức Chúa Trời Thành Tín và kinh nghiệm được tình yêu trường tồn của Ngài đã dành cho con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

49 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page