top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-25 Can Đảm Truyền Rao Sứ Điệp

Updated: Apr 25

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Giê-rê-mi nói với Sê-ra-gia rằng: Khi ngươi đã đến Ba-by-lôn, khá lo đọc hết những lời này” (Giê-rê-mi 51:61).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sê-ra-gia là ai? Trách nhiệm Tiên tri Giê-rê-mi giao cho ông khi đến Ba-by-lôn là gì? Vì sao ông sẵn sàng trả giá bằng mạng sống của mình để vâng theo? Gương ông Sê-ra-gia khích lệ bạn sẵn sàng trả giá để vâng phục Chúa như thế nào?


Mọi lời tiên tri về sự đoán phạt Đức Giê-hô-va dành cho Ba-by-lôn đã được Tiên tri Giê-rê-mi viết vào một cuộn sách. Và trách nhiệm đọc hết những lời đoán phạt ấy tại Ba-by-lôn được Tiên tri Giê-rê-mi giao cho ông Sê-ra-gia là thầy tế lễ cả và là quan nội đại thần trong triều Vua Sê-đê-kia. Ông Sê-ra-gia có thể là anh em với ông Ba-rúc (Giê-rê-mi 32:12), sẽ cùng Vua Sê-đê-kia bị đày sang nước Ba-by-lôn vào năm thứ tư đời Vua Sê-đê-kia. Trong hành trình này, ông mang trên vai trọng trách phải rao truyền sứ điệp đoán phạt cho vua nước Ba-by-lôn, một thế lực hùng mạnh lúc đó đang thống trị đất nước của ông. Tiên tri Giê-rê-mi còn dặn dò thêm rằng, tại Ba-by-lôn, khi ông Sê-ra-gia đã đọc xong những lời đoán phạt Ba-by-lôn được tiên tri ghi vào cuộn sách ấy thì “khá cột vào sách một cục đá, mà ném xuống giữa sông Ơ-phơ-rát,” đây là biểu tượng cho thấy sự đoán phạt là điều chắc chắn phải xảy ra và Ba-by-lôn sẽ bị hủy diệt mãi mãi chẳng thể nào chỗi dậy (Giê-rê-mi 51:63-64).


Thực hiện trọng trách Tiên tri Giê-rê-mi giao phó quả là một thách thức cho ông Sê-ra-gia vì việc rao ra sứ điệp Ba-by-lôn bị đoán phạt và diệt vong, chắc chắn sẽ rước họa vào thân. Quả thật như thế, ông Sê-ra-gia cùng nhiều người khác đã bị bắt và bị giết tại Ríp-la, trong đất Ha-mát (Giê-rê-mi 52:24-27). Đây cũng là bằng chứng cho thấy ông đã can đảm thực hiện trọng trách rao truyền sứ điệp đoán phạt của Đức Chúa Trời dành cho đất nước Ba-by-lôn.


Lo sợ trước nguy hiểm là một cảm xúc bình thường của con người, nhưng thật đáng để chúng ta học hỏi những tấm gương can đảm sẵn sàng đối diện với nguy hiểm, thậm chí là sự chết, để vâng theo Lời Đức Chúa Trời truyền dạy nói ra lẽ thật, như Tiên tri Giê-rê-mi, Thầy Tế lễ Sê-ra-gia, Sứ đồ Phao-lô, và còn rất nhiều anh hùng đức tin khác trong suốt lịch sử Hội Thánh. Những anh hùng đức tin sẵn sàng trả giá cả mạng sống của mình như vậy vì họ nhận biết Đấng sai phái họ là ai, cũng như nhận biết mình là đầy tớ sẵn sàng vâng theo điều Chủ truyền dạy. Họ có thể chết về thân xác cách khổ nhục nhưng linh hồn họ được sống vinh quang đời đời cùng Chúa nơi Thiên Quốc.


Không phải ai trong chúng ta cũng phải trả giá bằng mạng sống của mình, nhưng nhiều khi chỉ gặp vài thử thách, khó khăn trên bước đường theo Chúa, chúng ta đã nản lòng, bỏ cuộc, than thở, oán trách, và khước từ thực hiện mệnh lệnh Chúa giao. Xin Chúa cho chúng ta can đảm truyền rao sứ điệp của Chúa dù hoàn cảnh có ra sao.


Bạn có sẵn sàng trả giá để hoàn thành sứ mệnh Chúa giao không?


Lạy Chúa, xin giúp con học biết Chúa mỗi ngày để được lớn lên trong Chúa, từ đó con đủ can đảm để thực hiện mọi điều Ngài truyền phán dù phải đối diện với nghịch cảnh.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page