top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-25 Lời nói làm sáng danh Đức Chúa Trời


 

Câu gốc: "Thật như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em cũng chẳng phải khi thì phải khi thì chăng vậy" (câu 18 BTT). "Thật, như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em không phải lúc thì ‘Có’ lúc thì ‘Không’ đâu" (câu 18 BTTHĐ).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô chưa đến thăm Hội Thánh Cô-rinh-tô như lời ông hứa? Ông dẫn chứng điều gì để bảo đảm cho lời nói của ông? Bạn nhận được bài học nào cho riêng mình qua sự trình bày của Sứ đồ Phao-lô?


Trong thư đầu tiên Sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô, ông đã cho biết sẽ đến thăm họ (I Cô-rinh-tô 16:5), nhưng đến nay ông vẫn chưa có mặt tại Cô-rinh-tô mà thay vào đó là bức thư thứ hai ông gửi đến họ nên nhiều người xấu nhân cơ hội này rêu rao rằng ông không giữ chữ tín, trước sau mâu thuẫn, bất nhất. Ông giãi bày cho họ biết thật ra ông có dự định sẽ đi đến xứ Ma-xê-đoan, sau đó sẽ ghé thăm họ (câu 15). Việc ông chưa đến không phải vì ông nhẹ dạ, quyết định theo xác thịt đến nỗi lúc nói có lúc nói không, nhưng vì ông nể anh em, không muốn cầm roi đến với họ cho nên ông tạm thay đổi kế hoạch chưa đến thăm họ (câu 23; I Cô-rinh-tô 4:21).


Sứ đồ Phao-lô khẳng định Phúc Âm đã giảng ra giữa anh em là tuyệt đối thành tín, mọi Lời Ngài hứa đều được thành tựu trong Đức Chúa Giê-xu Christ, thì ông và hai ông Sin-vanh, Ti-mô-thê là những người phục vụ Đức Chúa Trời và rao giảng Phúc Âm đó cũng trung tín trong mọi lời mình nói giống như thế, "…lời chúng tôi nói với anh em không phải lúc thì '‘Có’ lúc thì ‘Không’ đâu" (câu 18b, 20 BTTHĐ). Sứ đồ Phao-lô giải thích rõ hơn rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã làm cho ông và các tín hữu tại Cô-rinh-tô có niềm tin vững vàng trong Đấng Christ và cũng chính Ngài đã đóng ấn cho mỗi người và ban Đức Thánh Linh cho, vì thế những người thuộc về Ngài cũng dự phần bản tính của Đức Chúa Trời khi đồng thanh "A-men" về những điều Đấng Christ đã làm cho chúng ta, qua đó chúng ta làm sáng Danh Chúa qua lời nói của mình (câu 20-22).


Khi dạy đừng thề, Chúa Giê-xu phán:"Nhưng chỉ nên nói: ‘Phải, phải’ hay ‘Không, không’ là đủ. Còn thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra" (Ma-thi-ơ 5:37 BTTHĐ). Là con của Đấng Yêu Thương và Thành Tín, chúng ta cũng phải cẩn trọng trong mọi lời nói của mình, kể cả khi nói với con cháu hoặc với người nhỏ hơn mình. Những gì chúng ta nói có thì phải đúng là có, nói không phải đúng là không, phải giữ chữ tín và trung thực khi nói để lời nói chúng ta chẳng những làm sáng Danh Chúa mà còn đem lại sự tin tưởng và có thể gây dựng người khác.


Bạn thể hiện trách nhiệm trong lời nói của mình ra sao?


Tạ ơn Chúa vì con được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh, xin cho con biết nhờ cậy Chúa để luôn có trách nhiệm trong mọi lời nói và luôn làm sáng Danh Chúa qua lời nói của con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page