top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-27 Làm mọi sự với lòng kính sợ Chúa

Updated: Apr 27, 2023


 

Câu gốc: “Vậy, hỡi Ít-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? Há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, để ngươi được phước?” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:12-13).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-sa-phát làm gì trong khắp nước và vua dạy bảo điều gì? Lời dạy của vua nhấn mạnh điều gì? Bạn bày tỏ lòng kính sợ Chúa như thế nào?


Vua Giô-sa-phát cải tổ tư pháp bằng cách bổ nhiệm các quan xét trong các thành kiên cố của Giu-đa. Ông dạy bảo họ phải cẩn thận vì họ không những xét xử vì loài người mà còn vì Chúa. Vậy ngay từ bây giờ họ phải “cẩn thận mà làm,” họ phải làm mọi sự với lòng kính sợ Chúa, vì “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta không chấp nhận sự bất chính, thiên vị, hay nhận hối lộ” (câu 7 BTTHĐ).

Vua Giô-sa-phát cũng bổ nhiệm các quan xét ở thủ đô Giê-ru-sa-lem. Tòa án ở Giê-ru-sa-lem cũng là tòa phúc thẩm để giải quyết những vụ khó do tòa án các thành nhỏ hơn chuyển đến. Ở đây, vua cũng dạy bảo họ phải kính sợ Đức Giê-hô-va, trung tín và tận tâm trong công việc Chúa giao. Họ cũng phải dạy dỗ dân Chúa đừng phạm tội với Đức Giê-hô-va để không phải hứng chịu cơn giận của Ngài. Vua kêu gọi các quan xét hãy can đảm mà phục vụ Chúa theo sự dạy dỗ của vua, và Chúa sẽ luôn ở cùng với người thiện lành.


Qua việc bổ nhiệm các quan xét và lời dạy dỗ của Vua Giô-sa-phát, có thể thấy rằng giờ đây đối với vua, thì Đức Giê-hô-va là trọng tâm của đời sống và mọi công việc vua làm. Vua muốn Ngài cũng là trọng tâm trong đời sống và công việc của các quan xét do vua bổ nhiệm. Phân đoạn Kinh Thánh này đã thể hiện được suy nghĩ và tấm lòng của Vua Giô-sa-phát đối với Chúa khi nhắc đến Danh Đức Giê-hô-va trong từng câu. Vua luôn nhắc đến Danh Chúa, nghĩ đến Ngài trong lời nói và việc làm của vua. Vua dạy dỗ các quan xét phải làm mọi sự vì Đức Giê-hô-va và động cơ của những việc làm của họ phải là vì lòng “kính sợ Đức Giê-hô-va.”

Là những người đã được Chúa Giê-xu cứu chuộc bằng chính mạng sống của Ngài, chúng ta từ đầy tớ của ma quỷ trở thành đầy tớ của Chúa nên Chúa phải là trọng tâm của đời sống, lời nói, và việc làm của chúng ta. Cũng phải “cẩn thận” giữ lòng kính sợ Chúa trong đời sống, lấy lòng trọn thành, trung tín mà phục vụ Ngài. Điều cần nhớ là “chớ phạm tội” cùng Chúa vì Ngài là Đấng Thánh Khiết, để tránh khỏi cơn giận của Ngài. Đặc biệt, chúng ta phải luôn ý thức rằng khi làm công việc gì được Chúa giao phó thì cũng phải làm với tinh thần “vì Đức Giê-hô-va” mà làm, chắc chắn chúng ta sẽ được Ngài ở cùng, ban thành công, và phước hạnh trong công việc.


Lời nói và việc làm của bạn có bày tỏ lòng kính sợ Chúa không?


Lạy Chúa, xin cho con biết sống và phục vụ Chúa với lòng kính sợ, trọn thành trung tín như lời dạy của Vua Giô-sa-phát để con không phạm tội cùng Ngài và luôn được Ngài ở cùng để dẫn dắt trong mọi sự.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page