top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-28 Dân thuộc về Đức Chúa Trời


 Câu gốc: “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít nói gì về Đức Chúa Trời và về người Ít-ra-ên? Ngài đã làm gì cho dân của Ngài? Theo bạn, ngày nay ai là con dân của Chúa? Bạn thấy mình có trách nhiệm gì với địa vị là con dân của Chúa?


Trong bài cầu nguyện của Vua Đa-vít sau khi Đức Chúa Trời từ chối không cho xây cất đền thờ cho Ngài, ông đã thưa với Chúa rằng chẳng có ai cao cả và quyền năng giống như Ngài, và như vậy cũng có nghĩa là ngoài Ngài ra không có một Đức Chúa Trời nào khác (câu 20). Ông cũng nói rằng không có dân tộc nào giống như người Ít-ra-ên, họ thật là phước hạnh vì được Đức Chúa Trời chọn làm dân của Ngài. Ngài đã cứu chuộc họ khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, và bởi sự thành tín của Ngài, họ đã chiếm được Đất Hứa khi Đức Chúa Trời “đuổi các dân tộc khỏi trước mặt dân của Chúa.” Hơn nữa, Ngài đã làm cho họ trở thành dân của Ngài mãi mãi (câu 21-22). Ở đây, ông nhận biết ân sủng và sự thương xót của Ngài dành cho người Ít-ra-ên và cho gia đình, dòng tộc của ông thật vô cùng lớn lao.


Trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy Vua Đa-vít ca ngợi Đức Chúa Trời vì đã làm cho dân Ngài hai điều quan trọng, đó là cứu chuộc họ khỏi ách nô lệ Ai Cập và giúp họ chiếm được Đất Hứa. Ngày nay, Cơ Đốc nhân cũng có cớ lớn để ca ngợi Chúa vì ơn cứu chuộc của Ngài đem chúng ta ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi nhờ dòng máu quý báu của Chúa Giê-xu để rồi chúng ta cũng tiến vào Đất Hứa thuộc linh ở trên trời.


Sứ đồ Phi-e-rơ cũng cho biết, Cơ Đốc nhân là “Dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời,” có nhiệm vụ làm chứng cho mọi người biết Ngài đã đem mình ra khỏi cảnh tối tăm tuyệt vọng của tội lỗi để đưa mình vào nơi sáng láng lạ lùng của Ngài (I Phi-e-rơ 2:9-10). Đây là một đặc ân rất lớn Chúa ban cho chúng ta. Nhưng phải làm thế nào để làm chứng về Chúa? Là một người rất thực tế, Sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy họ phải “ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại,” hầu cho đến ngày Chúa trở lại thì những Dân Ngoại vốn hay gièm chê Cơ Đốc nhân cũng sẽ phải ca ngợi Đức Chúa Trời vì nếp sống ngay lành của những người thuộc về Ngài (I Phi-e-rơ 2:12). Nhớ ơn Chúa, sống xứng đáng với ân sủng Chúa ban để rao truyền Danh Ngài phải là nếp sống của con dân Đức Chúa Trời.


Đời sống của bạn có phải là đời sống của người thuộc về “dân thánh, là dân thuộc Đức Chúa Trời,” để ngay cả những Dân Ngoại cũng không còn gièm chê mà phải ca ngợi Chúa không?


Lạy Chúa, xin cho con “ăn ở ngay lành giữa Dân Ngoại” để con có thể làm chứng về Chúa và giúp họ trở thành dân của Ngài, được hưởng tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài như chính con.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


44 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page