top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-28 Ngày nghỉ bắt buộc


 

Câu gốc: “Người ta sẽ làm công việc trong sáu ngày, nhưng đến ngày thứ bảy sẽ là một lễ thánh, tức là ngày Sa-bát biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Ai làm công việc trong ngày đó sẽ bị xử tử” (câu 2).


Câu hỏi suy ngẫm: Việc tuyển dân phải biệt riêng ngày Sa-bát ra thánh cho Đức Giê-hô-va quan trọng như thế nào? Người vi phạm luật ngày Sa-bát phải chịu hình phạt nào? Giữ ngày nghỉ có ý nghĩa nào đối với bạn?


Biệt riêng ngày Sa-bát cho Đức Giê-hô-va rất quan trọng đối với tuyển dân. Trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký có đến sáu lần ký thuật về việc giữ ngày Sa-bát. Chúa đã chu cấp cho tuyển dân đầy đủ vật thực cần dùng trong ngày Sa-bát qua thể lệ ma-na (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:26-30). Chúa ban phước cho ngày Sa-bát và làm nên ngày thánh vì Ngài dựng nên trời đất trong sáu ngày, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11). Chúa muốn dân Chúa, đầy tớ trai, gái, người ngoại bang, và cả súc vật được nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát để được dưỡng sức (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:12). Giữ ngày Sa-bát là một giao ước đời đời của Chúa đối với tuyển dân Ít-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:12-17). Dân Chúa phải nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát dù rất bận rộn trong mùa gieo hay gặt (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:21). Ký thuật trong Xuất Ê-díp-tô Ký 35:2-3 cho biết thêm việc nổi lửa nấu ăn cũng không được phép trong ngày Sa-bát. Trong ngày thứ sáu, dân Chúa phải nhặt ma-na gấp đôi thường ngày và nấu chín ma-na để dành cho ngày Sa-bát. Hình phạt cho người vi phạm luật ngày Sa-bát là bị truất khỏi cộng đồng tuyển dân hoặc xử tử (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:12-17; 35:2).


Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu và các sứ đồ không đề cập việc Cơ Đốc nhân phải tuân giữ ngày Sa-bát nhưng dạy con dân Chúa chớ bỏ sự nhóm lại (Hê-bơ-rơ 10:25). Hội Thánh đầu tiên nhóm lại trong ngày Chúa Nhật để kỷ niệm Chúa Giê-xu sống lại (Công Vụ 20:7). Và ngày Chúa Nhật trở thành “ngày của Chúa” (Khải Huyền 1:10). Chúng ta nhóm lại ngày Chúa Nhật cũng với mục đích là yên nghỉ và thờ phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, thực hiện công trình cứu chuộc và ở cùng con dân Ngài. Nhận biết đúng đắn về Chúa giúp con dân Ngài có một thái độ đúng đắn đối với Chúa, với anh em và mọi tạo vật của Ngài.


Trước thiên nhiên kỳ vĩ của Chúa, chúng ta thật nhỏ bé nhưng được Chúa yêu hơn tất cả tạo vật. Ngài ban cho chúng ta đặc ân được tương giao với Ngài, và ban quyền quản trị muôn loài. Con dân Chúa biết mình được Chúa yêu sẽ sống tích cực, có tinh thần trách nhiệm với Chúa, với chính mình, với người khác, cũng như với thiên nhiên. Loài người sẽ sống hòa bình và hạnh phúc biết bao khi mọi người nhận biết Chúa là Đấng Tạo Hóa và mỗi người đều được Chúa yêu vì được dựng nên trong ảnh tượng của Ngài, được cùng nhau thờ phượng Chúa trong “ngày của Chúa.”


Bạn có biệt riêng ngày Chúa Nhật trọn vẹn cho Chúa chưa?


Lạy Chúa! Luật pháp Chúa là trọn vẹn, đem ích lợi cho con dân Ngài! Con thỏa vui trong ngày Chúa Nhật thờ phượng Chúa, kinh nghiệm sự yên nghỉ, sự tiếp trợ của Chúa, và thông công mật thiết với nhau trong Chúa. Cảm tạ Chúa về mọi điều thật tốt lành Ngài đã ban cho con!


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

28 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page