top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-29 Vui Mừng - Cầu Nguyện - Tạ Ơn

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy” (câu 16-18).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca cần sống trong tinh thần như thế nào? Nhờ đâu có thể sống được như vậy? Bạn thường tạ ơn Chúa trong những hoàn cảnh nào?


Sứ đồ Phao-lô dạy các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca phải giữ tinh thần vui mừng mãi mãi, có lòng khao khát tương giao với Chúa không thôi, và trong mọi hoàn cảnh đều phải giữ lòng tạ ơn Chúa, vì ý thức được ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với mỗi cá nhân là như thế.


Cơ Đốc nhân không tránh khỏi những lúc buồn phiền, đau khổ, nhưng Sứ đồ Phao-lô khuyên hãy vui mừng mãi mãi vì niềm vui ở đây là niềm vui thiên thượng, bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22; Rô-ma 14:17). Trong hoàn cảnh khó khăn, con người xác thịt chúng ta không tránh khỏi buồn đau nhưng Cơ Đốc nhân có thể vượt qua hoàn cảnh tạm thời để đón nhận sự vui mừng mãi mãi vì vững tin vào quyền tể trị của Chúa trên đời sống chúng ta.


Cơ Đốc nhân vui mừng mãi mãi cũng là người sống với tinh thần cầu nguyện không thôi. Khi luôn sống với tinh thần cầu nguyện thì mọi lo lắng sầu muộn chúng ta sẽ dâng lên cho Chúa là Đấng hay chăm sóc con cái Ngài (I Phi-e-rơ 5:7), từ đó chúng ta tiếp tục sống trong tinh thần vui mừng mãi mãi.


Cơ Đốc nhân là người sống biết ơn. Sứ đồ Phao-lô cho biết bản chất của người vô tín là sống vô ơn, “vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng Danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm” (Rô-ma 1:21). Nhưng điểm nổi bật trong đời sống người con thật của Đức Chúa Trời là luôn vui mừng và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, chứ không chỉ vui mừng và tạ ơn trong thuận cảnh hoặc với những điều tốt lành nhận được. Tinh thần này có được nhờ hoàn toàn tin cậy vào tình yêu và sự chăm sóc tuyệt vời của Chúa trên đời sống, nên chúng ta biết rằng dẫu có những điều không như bản thân ước ao là do cái nhìn hạn hẹp của chúng ta, nhưng Chúa yêu thương của chúng ta luôn ban điều tốt nhất, ích lợi nhất cho con cái Ngài. Vì thế chúng ta phải kiên nhẫn học biết ý muốn Chúa, mục đích đời đời Ngài dành cho chúng ta để có thể tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh.


Tóm lại, ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ cho mỗi chúng ta là phải sống trong vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khi chúng ta vâng phục ý Chúa, Ngài sẽ ban ơn, hành động trong chúng ta để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài (Phi-líp 2:13).


Bạn có nhờ cậy Chúa và tạ ơn Ngài trong nghịch cảnh không?


Lạy Đức Chúa Trời! Tạ ơn Chúa vì Ngài giúp con vững tin mọi điều xảy đến với con hoàn toàn nằm trong sự tể trị của Ngài để con luôn vui mừng, khát khao tương giao với Chúa và sống biết ơn Ngài từng ngày.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page