top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-01 Phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em


 

Câu gốc: “Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy” (câu 40).


Câu hỏi suy ngẫm: “Con Người” chỉ về ai? Chúa phán điều gì với những người ở bên phải? Tại sao họ được Cha ban phước và được hưởng Nước Thiên Đàng? Bạn học được gì cho sự phục vụ Chúa của mình?


Danh hiệu Chúa Giê-xu thường dùng để tự xưng là “Con Người.” Danh hiệu này đầu tiên xuất hiện từ sách Đa-ni-ên 7:13-14. Tiên tri Đa-ni-ên thấy khải tượng về bốn con thú trong biển lần lượt xuất hiện tượng trưng cho bốn đế quốc được quyền thống trị một thời gian. Sau cùng có một vị giống như Con Người đến với những đám mây trời và được Đấng Thượng Cổ (Đức Chúa Cha) ban quyền cai trị toàn thể nhân loại đến đời đời.


Phúc Âm Ma-thi-ơ 25 mô tả Chúa Giê-xu sẽ trở lại thế gian vinh quang như một vị Vua và Quan Tòa để xét xử toàn nhân loại. Lúc đó Ngài sẽ chia họ làm hai nhóm như người chăn chia chiên ra bên phải và dê ra bên trái. Nhóm bên phải là nhóm được Đức Chúa Cha ban phước, được phần thưởng là thừa hưởng Vương Quốc Thiên Đàng. Vì họ đã có những hành động bày tỏ lòng thương xót đối với Chúa khi Ngài gặp khó khăn như cho ăn uống khi Ngài đói khát, chăm sóc và thăm viếng khi Ngài đau ốm, bị tù v.v... Những người này được gọi là người công chính, họ ngạc nhiên vì thật sự họ chưa hề giúp đỡ Chúa lần nào. Chúa giải thích rằng mỗi khi họ làm các việc nhân ái ấy cho những anh em của Chúa, họ được coi như làm cho chính Ngài. Những anh em Chúa là những môn đệ của Ngài, nói rộng ra là tất cả con cái thật của Chúa. Chúa coi việc làm từ thiện cho bất cứ con dân Chúa nào đang gặp khó khăn là làm cho chính Ngài vậy.


Câu chuyện có thể khiến một số người nghĩ rằng được ở trên Thiên Đàng là phần thưởng do công đức, do làm việc thiện. Nhưng Kinh Thánh khẳng định rõ chúng ta được cứu là do đức tin vào ân sủng của Chúa (Ê-phê-sô 2:8-9). Ngay cả những thánh đồ thời Cựu Ước như ông Áp-ra-ham cũng được xưng công chính bởi đức tin (Rô-ma 4:3). Nhưng đức tin thật phải được bày tỏ bằng hành động cụ thể (Gia-cơ 2:14-17).


Có thể chúng ta ước ao nếu mình được sống trong thời Chúa Giê-xu, được giúp Ngài và các sứ đồ trong các việc như nấu nướng, cho mượn phương tiện để giảng đạo, cho mượn phòng để làm Lễ Vượt Qua v.v... thì thật sung sướng và vinh hạnh biết bao. Nhưng Chúa Giê-xu khẳng định rằng giúp đỡ những con cái Chúa trong cơn hoạn nạn của họ cũng được kể là làm cho chính Ngài (câu 40). Vậy cơ hội để chúng ta phục vụ Chúa luôn đầy dẫy chung quanh nếu chúng ta biết quan tâm chú ý. Khi phục vụ anh chị em mình trong Hội Thánh là chúng ta đang phục vụ Chúa.


Bạn có tâm niệm phục vụ Chúa chính là phục vụ anh chị em mình không?


Lạy Chúa, xin giúp con sẵn lòng phục vụ Chúa bằng cách quan tâm làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh chị em con trong gia đình đức tin.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

19 views

Recent Posts

See All

Σχόλια


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page