top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-04 Phục vụ bởi sức Chúa ban


 

Câu gốc: “Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng Danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 11b).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra lời cảnh báo cùng những lời kêu gọi gì? Cơ Đốc nhân phục vụ bằng năng lực nào? Mục đích duy nhất trong sự phục vụ là gì? Bạn đang phục vụ Chúa bằng sức riêng hay sức Chúa?


Mở đầu phân đoạn này là lời cảnh báo: “Sự cuối cùng của muôn vật đã gần” như một hồi chuông nhắc nhở con dân Chúa “lo làm việc mau đêm đến kia.” Khi ý thức thời gian của mình trên đất càng ngắn ngủi chừng nào, chúng ta càng phải sử dụng thời gian và ân tứ cách khôn ngoan chừng ấy. Đừng ai dùng ân tứ Chúa cho để miệt mài đầu tư cho sự nghiệp của mình nhưng hãy đầu tư cho Vương Quốc Thiên Đàng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.


Theo sau lời cảnh báo về thời gian, Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra một số lời kêu gọi: “hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện”; “phải có lòng yêu thương sốt sắng”; “phải tiếp đãi nhau”; “hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau” (câu 7-10). Và cuối cùng là lời khuyên dù làm công việc gì cho Chúa cũng phải phục vụ hết lòng bằng sức Chúa ban “hầu cho Đức Chúa Trời được sáng Danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giê-xu Christ.” Mọi công tác phục vụ của chúng ta phải nhằm một mục đích duy nhất là đem đến vinh quang cho Chúa. Để làm được điều này, chúng ta không thể phục vụ bằng sức của mình mà phải nhờ cậy Chúa và luôn tìm kiếm ý muốn của Ngài. Một người hạ mình tìm kiếm Chúa sẽ muốn dâng cho Chúa sự vinh quang qua công tác phục vụ của mình.


Phục vụ là một trong những kỷ luật thuộc linh phải rèn tập hằng ngày trong nếp sống Cơ Đốc. Phục vụ là phải làm việc (Ê-phê-sô 4:12) nên xác thịt yếu đuối của chúng ta luôn có xu hướng tránh né. Vì thế, chúng ta phải xác định ý muốn của Chúa cho cuộc đời mình là “được cứu để phục vụ.” Đương nhiên Chúa biết sức chúng ta yếu đuối nên Ngài hứa sẽ ban sức mạnh để chúng ta phục vụ. Từ đó, chúng ta có thể nói như Sứ đồ Phao-lô: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13).


Khi con cái Chúa được Đức Thánh Linh cai trị thì tinh thần phục vụ sẽ trở thành một phần quan trọng trong đời sống. Chúng ta luôn tìm cơ hội phục vụ Chúa qua việc giúp đỡ người khác thay vì chỉ lo cho bản thân mình. Chúng ta sẽ quan tâm đến công việc Hội Thánh và sẵn sàng dành thời gian, ân tứ để phục vụ Chúa qua các mục vụ. Chúng ta sẽ không cậy sức riêng để làm việc và mong được người khác công nhận, nhưng chúng ta phục vụ trong sức Chúa ban và ao ước Danh Chúa được vinh quang. Mọi sự phục vụ của chúng ta cần xuất phát từ tình yêu dành cho Chúa và bởi sức Chúa ban.


Bạn có đang phục vụ nhờ sức Chúa ban không?


Lạy Chúa, xin nhắc nhở con biết phục vụ Ngài bởi sức Chúa ban chứ không cậy sức hay tài năng riêng của con. Nguyện Chúa được vinh quang qua tinh thần phục vụ của con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page