top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-05 Một người vì mọi người


 

Câu gốc: “Cả thành đều vui vẻ về sự may mắn của người công bình; Nhưng khi kẻ ác bị hư mất, bèn có tiếng reo mừng” (câu 10).


Câu hỏi suy ngẫm: Có mối liên hệ nào giữa người công bình và phước hạnh đổ xuống trên cộng đồng? Từ đó rút ra nguyên tắc nào để xây dựng một cộng đồng lành mạnh? Bạn đóng góp thế nào cho những cộng đồng bạn đang tham gia?


Có hai lý do làm cho một thành phố vui mừng: Thứ nhất, “sự may mắn,” tức sự thịnh vượng, thành công của người công chính, và thứ hai là “sự hư mất” của “kẻ ác” (câu 10). Vì sao cả thành vui mừng vì hai lý do này? Vì người công chính làm cho thành “được cao trọng,” còn người ác làm cho thành “bị đánh đổ” (câu 11). “Đánh đổ” là hình ảnh một thành phố với tường thành, đồn lũy, nhà cửa, và ngay cả đền thờ bị tấn công và sụp đổ. Chúng ta lưu ý sự tương phản giữa “cao trọng” với “đánh đổ” trong hai câu đối nhau, cho thấy từ ngữ “cao trọng” tại đây có nghĩa là được xây dựng, được làm cho vững mạnh và phát triển. Nói cách khác, người công chính không chỉ đem lại điều tốt cho chính mình mà còn cho người khác, cho cộng đồng.


Lý do có sự liên kết giữa một người sống công chính và sự phát triển lành mạnh của một cộng đồng vì Kinh Thánh cho biết “người ngay thẳng” là trung gian để Đức Chúa Trời ban phước cho cộng đồng (Sáng Thế Ký 39:5). Nguyên tắc này không chỉ đúng trong xã hội bên ngoài nhưng cũng rất đúng với Hội Thánh. Hội Thánh được phước khi có những “người ngay thẳng,” nhưng cũng có biết bao Hội Thánh “bị đánh đổ tại miệng kẻ tà ác.”


Hơn nữa, “người ngay thẳng” sẽ có những hướng dẫn đúng đắn cho cộng đồng: “Dân sự sa ngã tại không chính trị; song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn” (Châm-ngôn 11:14). Trong nguyên văn, “chính trị” còn có nghĩa là “người lái tàu thủy.” Như vậy cộng đồng cần có nhiều người khôn ngoan để hướng dẫn và định hướng. Vấn đề quan trọng ai là “mưu sĩ”? Nếu đó là “người công bình” và “người ngay thẳng” (câu 10-11), tức là người kính sợ Chúa, có “tri thức” từ Chúa thì thật có phước, nhưng nếu đó là “kẻ ác,” tức người không kính sợ Chúa thì càng nhiều “mưu sĩ ác,” cộng đồng càng bị “sa ngã.” Như vậy, muốn cộng đồng được lành mạnh, mọi việc phải được xây dựng trên sự công chính là Lời Đức Chúa Trời, và dựa vào những người công chính. Cộng đồng phải cổ xúy, ủng hộ cho những điều phù hợp với đạo đức Kinh Thánh và những người sống vui lòng Đức Chúa Trời.


Xin Chúa cho chúng ta dùng đời sống kính sợ Chúa cùng với nếp sống công chính và ngay thẳng để làm cho gia đình, Hội Thánh, trường lớp, công sở, khu vực đang sinh sống trở nên lành mạnh hơn. Đừng chỉ là một khách bàng quan và thờ ơ ngay trong chính nhà mình, nhà thờ, hay tại nơi làm việc.


Bạn có sống kính sợ Chúa giữa cộng đồng Chúa đang đặt để bạn không?


Lạy Chúa, xin giúp con sống một cuộc đời làm muối của đất và sự sáng của thế gian để qua chính cuộc đời và sự phục vụ của con sẽ khiến mọi nơi con đến được Chúa biến đổi trở nên công chính, hòa bình, và vui mừng.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page