top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-10 Phục vụ hết lòng


 

Câu gốc: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy gì qua ẩn dụ này? Cơ Đốc nhân có thể làm gì cho Chúa trong nếp sống hằng ngày? Chúa muốn Cơ Đốc nhân phục vụ người khác với tinh thần như thế nào? Bạn đang hết lòng phục vụ tha nhân ra sao?


Chúa Giê-xu dùng ẩn dụ này để dạy các môn đệ về sự phán xét sau cùng của nhà vua dựa vào thái độ và cách đối xử của con dân Chúa đối với tha nhân. Dù chúng ta không gặp Chúa trực tiếp nhưng khi chúng ta hết lòng giúp đỡ người khác trong những nhu cầu của họ: đói cho ăn, khát cho uống, tiếp đãi khách, thăm viếng khi yếu đuối, chăm sóc khi đau ốm… (câu 35-36) là chúng ta đang gián tiếp phục vụ Chúa như Lời Ngài khẳng định: “Khi các con làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của Ta, tức là đã làm cho Ta” (câu 40 BTTHĐ).


Phân đoạn này như là một mệnh lệnh dành cho các sứ đồ ngày xưa và hết thảy con dân Chúa ngày nay rằng chúng ta phải quan tâm đến nhu cầu của người khác và hết lòng phục vụ. Chúa Giê-xu cũng phán trong Mác 9:41 rằng: “Còn ai nhân Danh Ta mà cho các ngươi một chén nước, vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu.” Đối với Chúa, hễ ai giúp đỡ người khác hết lòng có nghĩa là đang làm cho Chúa và Ngài ghi nhận tất cả tấm lòng yêu thương phục vụ của người đó. Khi Ngài trở lại, chắc chắn người đó sẽ được ban thưởng. Lời Chúa trong thư Hê-bơ-rơ cũng khẳng định: “Vì Đức Chúa Trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì Danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ, và vẫn còn đang phục vụ nữa” (6:10 BTTHĐ). Trái lại, ai thờ ơ, ích kỷ và vô tâm đối với những người đang có nhu cầu cần được giúp đỡ thì người đó đang bỏ qua cơ hội phục vụ Chúa. Trong ngày phán xét, người đó phải chịu trách nhiệm về thái độ vô tâm, ích kỷ của mình vì đức tin thật phải thể hiện bằng việc làm.


Sứ đồ Phao-lô đã khuyên: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23). Khi chúng ta làm việc gì cho người khác với nhận thức chúng ta đang làm cho Chúa thì chúng ta sẽ hết lòng mà làm, không phàn nàn hay phiền muộn. Đây là thái độ làm việc và phục vụ Chúa cũng như phục vụ tha nhân mỗi Cơ Đốc nhân cần có và tập tành để trở thành thói quen dẫn đến kỷ luật tâm linh trong sự phục vụ. Đức Chúa Trời chắc chắn không quên những ai đã hết lòng phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em, và Ngài hứa sẽ khen thưởng trong ngày phán xét.


Bạn có giữ kỷ luật tâm linh trong sự phục vụ và hết lòng phục vụ những người đang gặp khó khăn không?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con nói phục vụ Chúa nhưng không quan tâm đến nhu cầu của anh chị em con. Xin cho con luôn biết phục vụ Chúa hết lòng và không quên giúp đỡ anh chị em quanh con đang túng thiếu.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page