top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-10 Thầy tế lễ hoàn hảo


Hê-bơ-rơ 7:23-28

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng lời thề có sau luật pháp thì lập Con, là Đấng đã nên trọn lành đời đời” (câu 28).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu ưu việt hơn những thầy tế lễ khác như thế nào? Chúa Giê-xu làm gì cho những người đến với Ngài? Bạn cảm nhận thế nào khi biết có một thầy tế lễ toàn hảo luôn cầu thay cho mình?


Các tín hữu Do Thái sau khi tin Chúa Giê-xu vẫn luôn đối mặt với cám dỗ quay trở lại con đường của luật pháp. Do đó, trước giả thư Hê-bơ-rơ đã giải thích cặn kẽ chức tế lễ theo luật pháp không giúp ai trở nên toàn hảo. Chức tế lễ toàn hảo là chức tế lễ của giao ước mới, không đặt căn bản trên luật pháp mà trên ân sủng, không dựa vào việc làm nhưng dựa vào đức tin. Và Thầy Tế Lễ thực hiện chức vụ này chính là Chúa Giê-xu, Thầy Tế Lễ toàn hảo, ưu việt hơn mọi thầy tế lễ của luật pháp.


Thầy tế lễ Lê-vi có rất nhiều nhưng vì là con người nên sẽ chết, luôn cần những người mới tiếp tục chức vụ. Còn Chúa Giê-xu “hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay” (câu 24). Các thầy tế lễ Lê-vi trong thân phận con người yếu đuối nên dễ phạm tội. Để thi hành chức vụ, trước hết họ phải dâng sinh tế chuộc tội cho chính mình, sau mới dâng sinh tế cho người khác. Còn Chúa Giê-xu “thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội” (câu 26). Chẳng những vậy, Chúa Giê-xu tự mình trở thành sinh tế, dâng lên “một lần đủ cả,” nghĩa là sự chết của Ngài đã giải quyết triệt để vấn đề tội lỗi của nhân loại. Trên thập tự giá, Chúa tuyên bố “mọi sự đã được trọn,” Ngài chết để đền chuộc tội lỗi cho nhân loại và Ngài cũng đã sống lại, về trời, ngồi bên phải Đức Chúa Trời để tiếp tục chức vụ tế lễ, đó là cầu thay cho chúng ta, “Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài Hằng Sống để cầu thay cho những kẻ ấy” (câu 25).


Trên hành trình theo Chúa, chúng ta có thể đối mặt với nhiều thách thức. Ma quỷ luôn tìm cách tấn công đức tin của chúng ta. Nhưng dù có điều gì xảy ra đi nữa, chúng ta vẫn có thể vững lòng và an nghỉ trong lẽ thật rằng Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Toàn Hảo, là Đấng Hằng Sống đang cầu thay cho chúng ta. Thật tuyệt vời khi biết có ai đó quan tâm và cầu nguyện cho mình, không phải một lần mà luôn luôn. Vậy thì, cho dù hôm nay khó khăn thách thức có xuất hiện như những ngọn núi trùng điệp, chúng ta vẫn có thể dạn dĩ đối mặt và giành lấy chiến thắng vì biết có Thầy Tế Lễ Toàn Hảo đang cầu thay cho mình.


Trước những khó khăn trong đời sống, bạn sẽ hướng lên Thầy Tế Lễ Toàn Hảo của mình như thế nào?


Tạ ơn Chúa Giê-xu vì Ngài không chỉ trở nên Thầy Tế Lễ Toàn Hảo mà còn dâng chính Ngài làm sinh tế toàn hảo để chuộc tội cho con. Xin giúp con luôn sống xứng đáng với ân sủng Ngài, hết lòng chia sẻ về ơn cứu rỗi cho nhiều người, và luôn vững lòng trước mọi nghịch cảnh.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

19 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page