top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-11 Thấy gì khi nằm trên giường?


 

Câu gốc: “Trong ngày gian truân tôi tìm cầu Chúa, ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi; linh hồn tôi không chịu an ủi” (Thi Thiên 77:2).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Đa-ni-ên có sự hiện thấy trong bối cảnh nào? Ông nhận được sự hiện thấy khi đang làm gì? Đáp ứng của ông cho thấy ông ý thức như thế nào về điều Chúa đã bày tỏ? Khi nằm trên giường, bạn thường xem gì và thấy gì nhiều nhất?


Xưa nay, khi xã hội thay vua đổi tướng thì nhiều chính sách, đường hướng phát triển, sự đối xử với quan tướng và thần dân cũng sẽ thay đổi theo. Bởi vậy, trong bối cảnh năm thứ nhất của triều đại Vua Bên-xát-sa, Tiên tri Đa-ni-ên chắc hẳn đã trăn trở trên giường, ông “thấy chiêm bao, và những sự hiện thấy trong đầu mình” (câu 1). Đó là sự hiện thấy bày tỏ kế hoạch của Đức Chúa Trời trên dòng lịch sử thế giới (câu 2-8), khải thị về một “người giống như con người đến với những đám mây trên trời” để cai trị Vương Quốc đời đời của Ngài (câu 9-14), cùng những sự cuối cùng xảy ra trước khi ngôi nước đời đời của Con Người được hoàn tất và được ban cho dân thánh của Ngài (câu 15-28). Tóm lại, chiêm bao của Tiên tri Đa-ni-ên là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời về kế hoạch lớn lao và bao quát của Ngài.


Người ta thường chiêm bao khi suy nghĩ nhiều về một vấn đề, những ưu tư ấy đi vào trong cả giấc ngủ của người ấy. Điều đó hẳn cũng đúng với Tiên tri Đa-ni-ên. Có thể ông đã suy nghĩ về hoàn cảnh những người đồng hương của mình trong bối cảnh chuyển tiếp này. Hẳn ông đã tự hỏi chương trình của Chúa là gì qua những biến chuyển ấy. Và ông vẫn một ngày ba lần chiến đấu trong sự cầu nguyện “như vẫn thường làm khi trước” (Đa-ni-ên 6:10). Vì thế, như một người bạn thiết, Đức Chúa Trời bày tỏ kế hoạch vĩ đại của Ngài trên toàn bộ dòng lịch sử cho ông. Đáp lại, khi nhận được chiêm bao ấy, Tiên tri Đa-ni-ên liền “viết chiêm bao đó ra” và “thuật lại đại lược các sự ấy” (câu 1b). Rõ ràng, ông biết chiêm bao của ông không phải là mộng mị vu vơ mà là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời cho những gì ông ưu tư, tranh chiến, và cầu hỏi. Chúa không chỉ bày tỏ chương trình của Ngài cho ông khi ông quỳ gối cầu nguyện, Ngài còn bày tỏ cho ông trong khi ông nằm trên giường mình.


Chúng ta thường xem và thấy gì khi nằm trên giường? Có người nghĩ cách kiếm tiền, làm giàu, xem tin tức showbiz hay lên facebook với bạn bè. Nhìn quá nhiều vào những thứ ấy chỉ khiến chúng ta càng gắn bó với thế giới vật chất và tạm bợ này mà thôi. Nhưng noi gương Tiên tri Đa-ni-ên, dành nhiều thời gian giữ mối tương giao với Chúa và Lời Ngài, trăn trở về chương trình, kế hoạch của Chúa cho chính mình, cho Hội Thánh và cho thế giới này sẽ giúp chúng ta biết Chúa càng hơn, và được Ngài bày tỏ chương trình tốt lành của Ngài cho chúng ta.


Bạn thấy mình cần xin Chúa cho thay đổi điều gì?


Lạy Chúa, xin cho con bắt đầu ngày mới bằng Lời Ngài và kết thúc một ngày bằng việc trò chuyện, trình dâng những trăn trở và ưu tư lên cho Ngài. Xin Chúa bày tỏ chương trình của Ngài cho đời con.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

40 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page