top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-12 Cho đến chừng


Đa-ni-ên 7:9-28

 

Nghe Audio


Câu gốc: “...lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị…” (II Ti-mô-thê 2:12a).


Câu hỏi suy ngẫm: Có những đặc điểm nào về con thú là quyền thế của các vua thế tục? Chúng làm gì với Chúa và các thánh của Ngài? “Đấng Rất Cao” là ai? Ngài sẽ làm gì cho “các người thánh” của Ngài? Bài học hôm nay khích lệ bạn điều gì?


Đa-ni-ên 2:4—7:28 là phần Kinh Thánh đặc biệt được viết bằng tiếng A-ram, ngôn ngữ quốc tế thời bấy giờ, có lẽ là bởi Tiên tri Đa-ni-ên không chỉ muốn người Ít-ra-ên mà muốn cả các nước ngoại giáo cũng nhìn biết Chúa của Ít-ra-ên là Đức Chúa Trời vĩ đại, tể trị trên dòng lịch sử.


Mang nhiều điểm tương đồng với khải tượng ở chương 2, bốn con thú đi lên từ biển và một cái sừng trong khải tượng ở chương 7 cũng được khắc họa dữ tợn, “ba đầu bốn chân” và quyền thế (câu 7, 20). Các con thú ấy—đại diện cho các vua và các đế quốc hùng mạnh thống trị thế giới—dấy lên, “nói những lời phạm thượng đến Đấng Rất Cao,” “làm hao mòn các thánh” và thậm chí nuôi tư tưởng “đổi những thời kỳ và luật pháp” (câu 25). Chúng nỗ lực làm những điều bất kính với Đức Chúa Trời, bức hại, gây khó dễ cho con dân Chúa và đặt ra một chuẩn mực đạo đức, luật pháp mới. Và nhiều khi chúng chiến thắng trong các nỗ lực ấy (câu 21) khiến chúng ta đôi lúc nản lòng. Lịch sử thế giới chứng kiến biết bao lần con dân Chúa chịu bức hại dữ tợn dưới tay những thế lực thù địch với Cơ Đốc giáo. Nhiều người thậm chí đã tử vì đạo.


Tuy nhiên, Đa-ni-ên chương 7 mô tả sự thành công của chúng kèm theo cụm từ “cho đến chừng” (câu 11, 22, 25). Các đế quốc ấy cũng chỉ giương oai tác quái được “một mùa và một kỳ” (câu 12), “một kỳ, những kỳ và nửa kỳ” (câu 25). Đúng thời điểm, chúng đều sẽ “bị hủy diệt,” “bị cất hết quyền” (câu 11-12). Sự phạm thượng và bức hại của họ không kéo dài mãi vì “sự xét đoán” của Chúa (câu 10, 22, 26) sẽ được thực hiện. “Các thánh của Đấng Rất Cao sẽ nhận lấy nước, và được nước làm của mình đời đời” (câu 18, 22). “Bấy giờ, nước, quyền thế và sự tôn đại của muôn nước… sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Rất Cao” (câu 27). “Đấng Rất Cao” là Đấng Christ, Ngôi nước và quyền bính dành cho một mình Đấng Christ và Ngài ban cho các người thánh của Ngài là những người trung tín cho đến cùng được đặc ân đồng trị với Chúa (II Ti-mô-thê 2:12).


Nhiều lúc chúng ta nản lòng khi chứng kiến những người chống đối phạm thượng, bức hại con dân Chúa và thay đổi cả những chuẩn mực đạo đức. Khải tượng của Tiên tri Đa-ni-ên hôm nay đem lại cho chúng ta sự khích lệ lớn vì lịch sử hoàn toàn ở trong tay Chúa. Hãy vững lòng bước đi cách trung tín với Ngài cho dù hoàn cảnh ra sao.


Bạn có thấy Đức Chúa Trời luôn tể trị dòng lịch sử thế giới không?


Lạy Chúa, đôi lúc tâm linh con hao mòn khi nhìn ngươi ác thắng thế và bức hại con dân Ngài. Xin Chúa cho con vững tin rằng sự chiến thắng của người ác chỉ là tạm thời để con trung tín chờ đợi ngày con được đồng trị với Ngài đời đời.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page