top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-16 Phước cho các ngươi


 

Câu gốc: “Nhưng phước cho mắt các ngươi vì thấy được; phước cho tai các ngươi, vì nghe được!” (câu 16).


Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Chúa Giê-xu kể câu chuyện người gieo giống, các môn đệ đã hỏi Ngài điều gì? Chúa đã trả lời như thế nào? Bạn được khích lệ gì qua bài học này?


Sau khi Chúa Giê-xu kể thí dụ về người gieo giống, các môn đệ nghĩ rằng sẽ không ai hiểu được ý nghĩa thí dụ này nên đã hỏi Ngài “Sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy?” (câu 10). Chúa Giê-xu giải thích cho các môn đệ rằng, “vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết” (câu 11). Chúa muốn nói các môn đệ sẽ được Chúa giải thích để hiểu ý nghĩa, còn về phần đoàn dân, họ sẽ không được như vậy “vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết” (câu 13). Ngài cũng trích dẫn Ê-sai 6:9-10 để minh chứng cho sự ứng nghiệm về tấm lòng cứng cỏi của người Ít-ra-ên. Không phải Chúa không muốn bày tỏ ý nghĩa với đoàn dân nhưng do tấm lòng của họ không thật sự khao khát muốn hiểu biết về chân lý, họ đã đánh mất cơ hội quý báu của mình là được có Lời Chúa mà lại cứng lòng từ chối chân lý của Đức Chúa Trời. Hậu quả là họ bị cất luôn điều họ đã có như Lời Chúa phán trong câu 12, “Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa.”


Sau khi phân tích về việc nghe Lời Chúa của đoàn dân, Ngài đã quay sang các môn đệ, nói rằng họ là người được phước vì mắt họ đã thấy Chúa Giê-xu và tai họ đã nghe sự giãi bày chân lý của Ngài. Đây là một đặc ân lớn lao vì nhiều tiên tri và đầy tớ trung thành của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước đã ao ước được như các môn đệ của Ngài mà chẳng được (câu 16-17).


Con dân Chúa ngày nay đang sống trong thời kỳ ân sủng, sự mạc khải đã trọn vẹn và Lời Đức Chúa Trời đang được phổ biến, chúng ta có cảm biết mình được phước hay không? Có khao khát muốn hiểu biết Lời Chúa để có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày không? Luôn nhớ rằng, chúng ta “được biết những điều mầu nhiệm của Nước Thiên Đàng” là đặc ân lớn lao Chúa dành cho chúng ta, trong khi rất nhiều người học thức, giàu có, địa vị hơn chúng ta nhưng họ vẫn chưa được khai sáng về mặt tâm linh. Chúng ta đừng đánh mất ưu thế của mình như người Ít-ra-ên, kẻo e chúng ta lại trở nên giống đoàn dân đứng chung quanh Chúa, vẫn thấy Chúa, vẫn nghe Chúa giảng, nhưng không nhận thức đúng về Ngài và không chấp nhận sứ điệp của Ngài. Hậu quả là cuộc đời chúng ta không được Chúa biến đổi và không sống phô bày chân lý của Chúa cho những người chung quanh.


Bạn có biết mình được phước vì đã tin Chúa và đang sở hữu Lời của Ngài không?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết đặc ân lớn lao con đã nhận được trong Ngài để con không cứng lòng với Lời Chúa, chấp nhận sự tỉa sửa, nhắc nhở từ Lời Ngài, để cuộc đời con luôn phô bày chân lý của Chúa cho những người chung quanh.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page