top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-18 Không thể quên


 Câu gốc: “Tội của Giu-đa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương; đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó, và trên sừng những bàn thờ các ngươi” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi cho biết “bút sắt,” “dùi kim cương” được dùng cho việc gì? Những vị trí được dùng làm nơi ghi chép lại tội lỗi của người Ít-ra-ên mang ý nghĩa gì? Tại sao Đức Chúa Trời không thể tha thứ cho tuyển dân? Bạn được nhắc nhở gì qua những hình ảnh này?


“Bút sắt” là một dụng cụ được dùng để khắc trên bảng đá với mục đích giữ bản văn lâu bền nhất trong thời bấy giờ, còn “dùi kim cương” là dụng cụ khắc làm bằng nguyên liệu có độ cứng và bền nhất. Cả hai dụng cụ này được Tiên tri Giê-rê-mi cho biết dùng để viết lại những tội lỗi mà người Ít-ra-ên đã vi phạm. Điều đặc biệt không phải là viết trên bảng đá nhưng là khắc “trong lòng,” và “trên sừng những bàn thờ” (câu 1). Điều này cho thấy tội lỗi của dân Chúa đã được ghi tại những vị trí không thể quên được. “Sừng bàn thờ” là hình ảnh rất quen thuộc đối với tuyển dân Ít-ra-ên. Trong ngày Đại Lễ Chuộc Tội, Thầy Tế lễ A-rôn sẽ dùng máu của con bò tơ đực và con dê đực bôi chung quanh sừng bàn thờ, dùng tay rảy máu bảy lần trên bàn thờ. Mục đích của hành động này là “…làm cho bàn thờ nên sạch và thánh, vì cớ những sự ô uế của dân Ít-ra-ên” (Lê-vi Ký 16:19). Nhưng trong phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay không phải máu của con sinh nhưng là tội lỗi của tuyển dân Ít-ra-ên được khắc thật sâu vào trong sừng của bàn thờ.


Không phải vì tội lỗi của người Ít-ra-ên quá lớn đến nỗi Đức Giê-hô-va không thể tha thứ được, nhưng vì lòng họ không ăn năn cứ tiếp tục làm hết điều sai này đến điều sai khác, hết lần vi phạm này đến lần vi phạm khác. Chính vì thế, tại nơi lòng của họ và sừng của bàn thờ không còn là dấu vết máu lưu tượng trưng cho tội lỗi của dân chúng đã được Đức Chúa Trời tha thứ, nhưng chính là dấu vết tội lỗi của họ vẫn còn sờ sờ, vì chính Đức Giê-hô-va không thể quên những điều bội nghịch mà họ đã vi phạm cùng Ngài.


Lời hứa của Đức Giê-hô-va dành cho con dân Ngài khẳng định, dù tội của họ có lớn đến đâu, có “đỏ như son,” hay “đỏ như hồng điều” thì thay thảy đều được xóa bôi và phiếu trắng như tuyết, như lông chiên (Ê-sai 1:18). Nguyên nhân duy nhất khiến cho lòng vẫn chưa được phiếu trắng nhưng lại được chạm đầy dẫy những tội lỗi bằng bút sắt và dùi kim cương, là do tấm lòng chai lì không chịu ăn năn. Hình ảnh này nhắc nhở chúng ta đừng để tấm lòng của mình đầy dẫy những vết sẹo tội lỗi vì sự cứng lòng và cứ miệt mài trong tội lỗi. Mỗi khi phạm tội, xin Chúa cho chúng ta biết ăn năn ngay để nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời.


Có tội lỗi nào đang khắc sâu trong bạn khiến bạn không thể ăn năn không?


Kính lạy Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót! Xin ban cho con tấm lòng khôn sáng để nhận biết tội lỗi con vi phạm không thể che giấu được Ngài, để con luôn nắm bắt cơ hội mà ăn năn hầu nhận được sự tha thứ từ Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


40 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page