top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-19 Hai giỏ trái vả


 

Câu gốc: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên phán như vầy: Như những trái vả tốt này, ta cũng sẽ xem những kẻ phu tù Giu-đa, mà ta đã sai từ nơi này đến trong đất người Canh-đê, cho chúng nó được ích” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi nhận được khải tượng gì từ Đức Giê-hô-va? Điều ông được Đức Giê-hô-va khải tỏ có ý nghĩa gì? Vì sao lại có kết quả khác nhau của hai giỏ trái vả? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì trong linh trình theo Chúa?


Tiên tri Giê-rê-mi tiếp tục nhận được khải tượng từ Đức Giê-hô-va bày tỏ, đó là hai giỏ trái vả trong tình trạng khác nhau. Một giỏ đựng những trái vả rất tốt, còn giỏ kia thì đựng trái rất xấu đến nỗi không thể ăn được (câu 2-3). Đức Giê-hô-va đã cho tiên tri biết rằng hai giỏ trái vả ông được thấy tượng trưng cho số phận của tuyển dân Ít-ra-ên. Giỏ trái vả tốt là hình ảnh của Vua Giê-hô-gia-kin, mẹ vua, hết thảy những quan trưởng, những lính chiến mạnh mẽ, những thợ mộc và thợ rèn… là những người vâng lời Đức Giê-hô-va đã rao báo trước đó mà đầu hàng vua Ba-by-lôn (II Các Vua 24:12-16; Giê-rê-mi 21:9). Những người này sẽ như Lời Đức Giê-hô-va đã tuyên phán rằng họ sẽ được sống, và Chúa hứa Ngài sẽ “quan tâm và làm phước” cho họ (câu 5 BTTHĐ). Còn về hình ảnh giỏ trái vả xấu chính là số phận của “Sê-đê-kia, vua Giu-đa, các quan trưởng nó và dân sót lại của thành Giê-ru-sa-lem, là dân còn ở trong đất này, và những kẻ ở trong đất Ê-díp-tô” (câu 8a), vì họ vẫn cương quyết đi theo ý riêng cho đến cuối cùng, không chấp nhận sự lưu đày, nên số phận của họ “…chịu khổ, chịu mắng nhiếc, xoi bói, cười chê, rủa sả, trong mọi xứ mà ta sẽ đuổi chúng nó đến” (câu 9b) và chính Đức Giê-hô-va sẽ sai ôn dịch, gươm đao, đói kém đến hủy diệt họ khỏi đất mà Ngài đã hứa ban (câu 10).


Mặc dù cả hai thành phần đều phải bị đoàn quân phương Bắc tấn công nhưng họ đã có hai số phận khác nhau. Một nhóm vâng theo Lời Đức Giê-hô-va kêu gọi, sẵn sàng đầu hàng để chịu phu tù, là hình phạt xứng đáng với tội lỗi họ đã vi phạm, thì nhận được sự tha thứ và phục hồi từ Đức Giê-hô-va (câu 6-7). Riêng nhóm còn lại vẫn quyết sống theo ý riêng của họ, không có động thái nào cho thấy họ ăn năn những tội lỗi trước kia, nên số phận họ như giỏ trái vả xấu chẳng dùng chi được nữa, chỉ bị đem bỏ đi, họ sẽ bị hổ nhục giữa các nước và bị hủy diệt (câu 9-10).


Những hình ảnh này cho chúng ta liên tưởng đến sự phân chia của Đức Giê-hô-va vào ngày chung cuộc. Hai nhóm người với hai số phận hoàn toàn trái ngược: lúa mì, hay chiên được phân ra để nhận sự sống phước hạnh, còn nhóm cỏ lùng hay dê cũng được phân ra nhưng để đón nhận hình khổ đời đời (Ma-thi-ơ 3:12; 25:32-33). Vì thế, hãy quyết định ăn năn ngay khi còn có cơ hội.


Điều gì thường ngăn trở bạn bày tỏ tấm lòng ăn năn với Đức Chúa Trời?


Kính lạy Đức Chúa Trời Cao Cả! Qua sự phán xét Ngài dành cho dân Chúa, con thấy được lòng nhân từ thương xót quá lớn của Ngài cho những ai biết ăn năn. Xin cho con không cứng lòng nhưng biết ăn năn ngay khi được cáo trách.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page