top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-20 Đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời


 

Câu gốc: “Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi” (Ma-thi-ơ 25:21).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi đã rao truyền sứ điệp của Chúa trong bao lâu? Ông đã thực hiện trọng trách với tinh thần như thế nào? Bạn đã thực hiện đại mệnh lệnh Chúa với tinh thần ra sao?


Bắt đầu chức vụ từ “năm thứ mười ba đời Giô-si-a” cho đến thời điểm Tiên tri Giê-rê-mi đang rao giảng Lời Chúa cho tuyển dân Ít-ra-ên là hai mươi ba năm (câu 3). Kể từ khi nhận được sứ điệp từ Đức Giê-hô-va, ông đã không chần chờ nhưng dậy sớm để truyền cho dân Chúa. Sứ điệp họ cần lắng nghe là “hãy từ đường dữ mình trở lại”; “hãy bỏ điều ác của việc làm mình,” “ở trong đất mà Đức Giê-hô-va đã ban cho,” “Chớ theo các thần khác đặng hầu việc và thờ lạy” (câu 4-5), nhưng họ chẳng chịu nghe!


Hai mươi ba năm là thời gian khá dài để trông chờ nhìn thấy dân Chúa đáp ứng sứ điệp mình kêu gọi, nhưng Tiên tri Giê-rê-mi vẫn không nản lòng. Lời mô tả ở đây cho thấy ông thức dậy sớm để truyền đạt sứ điệp đã nhận lãnh từ Đức Giê-hô-va, vẫn rao báo từ ngày này sang ngày khác, năm nọ đến năm kia, và phải đối diện với biết bao sự chống đối… Tất cả điều đó không làm cho người đầy tớ trung kiên của Đức Chúa Trời nản lòng trong công tác, nhưng lòng trung tín, sốt sắng của Tiên tri Giê-rê-mi càng bày tỏ cách mạnh mẽ, rọ ràng.


Chúng ta thường hiểu lầm chỉ có mục sư mới là đầy tớ Chúa, nhưng quên rằng từ khi chúng ta được Chúa chuộc bằng giá rất cao, tất cả chúng ta không còn nô lệ cho ma quỷ nhưng được làm đầy tớ của Đấng yêu thương, và được Chúa giao những nhiệm vụ khác nhau. Ngài kêu gọi một số người để làm mục sư, giáo sư,… (Ê-phê-sô 4:11), và Ngài cũng kêu gọi chúng ta một cách phổ quát là trở nên chứng nhân cho Ngài. Dù là đầy tớ Chúa trong vai trò nào, dù thời gian thực hiện trọng trách dài hay ngắn, nhưng đại mạng lệnh Đức Chúa Trời trao phó cho tất cả chúng ta là giống nhau: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8). Thế nhưng, nhiều lúc chúng ta vẫn chần chờ, do dự với những lý do “coi dường như chính đáng”: “Tôi không có ân tứ truyền giảng,” “Tôi không biết phải nói gì.” Hoặc khi thực hiện công tác mà gặp phải sự chống đối, gièm chê, cũng như chưa thấy được kết quả thì chúng ta dễ nản lòng, thoái thác trọng trách Chúa giao. Gương của Tiên tri Giê-rê-mi là sự khích lệ, thôi thúc chúng ta kiên trì phục vụ để tất cả chúng ta đều trở nên đầy tớ ngay lành, trung tín của Ngài.


Bạn có phải là một đầy tớ ngay lành, trung tín của Đức Chúa Trời không?


Tạ ơn Chúa đã cứu con và sai phái con làm chứng nhân cho Ngài, xin giúp con luôn là một đầy tớ trung tín thực hiện trọng trách Chúa giao bất luận gặp thời hay không gặp thời.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

261 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page