top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-21 Nhận biết mưu kế tiềm ẩn


 

Câu gốc: “Mưu kế trong lòng người ta như nước sâu; người thông sáng sẽ múc lấy tại đó” (Châm Ngôn 20:5).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao mưu kế trong lòng người ác được ví như nước sâu? Hậu quả của người có mưu ác sẽ thế nào? Tại sao mọi việc làm gian ác, mưu kế giấu kín cũng sẽ bị lộ ra?


Trong Châm Ngôn 20:5, Vua Sa-lô-môn dạy về những mưu kế tiềm ẩn trong lòng người. Ông cho thấy sự đối lập giữa“mưu kế lòng người” với kết quả của“người thông sáng.” Mưu kế của con người như giếng nước sâu thăm thẳm. So sánh giếng nước sâu với ý định con người nói lên rằng mưu kế ấy không thể thấy, không thể tiếp cận dễ dàng, không thể dễ giải quyết, và thường thì giếng sâu còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Lòng người cũng như vậy, được khéo léo che đậy với những mưu kế gian ác. Ngoài mặt thì vui vẻ thân thiện, nhưng trong lòng chứa đựng đầy ý đồ hiểm độc. Những ý định xấu tiềm ẩn trong lòng người ác không nhằm mục đích phục vụ lợi ích cộng đồng nhưng chỉ thỏa mãn lòng kiêu ngạo của bản thân. Để che đậy những mưu toan xấu đó, người ác đã giữ bí mật, che giấu hết sức cẩn thận, lừa dối một cách xảo quyệt để tránh người khác phát hiện.


Động từ “múc” trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “rút lên từ vực sâu để cứu người,” cho thấy dù nước có sâu đến đâu, người thông sáng cũng có cách múc được nước. Dù có che giấu mưu ác kỹ như thế nào, những việc ác cũng sẽ bị phơi bày, công lý cũng sẽ được sáng tỏ.


Tiên tri Ê-sai bày tỏ về Chúa Giê-xu rằng: “Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui; chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác” (Ê-sai 11:3-4). Mọi tội ác đều phải bị đoán phạt. Đừng cậy quyền thế, khôn ngoan hay của cải mà lập mưu, tính kế hại người. Lưới Trời lồng lộng, chẳng có tội ác sâu thăm thẳm nào có thể giấu được Đức Chúa Trời “vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian” (II Sử-ký 16:9).


Xin Chúa nhắc nhở chúng ta sống ngay thẳng, nhận biết rằng dù chúng ta có lắm mưu nhiều kế thế nào cũng không thể che giấu mãi được, những toan tính gian ác đó dù có giấu được con người nhưng không thể che giấu được Đấng Toàn Tri. Những việc làm gian ác trước sau gì cũng phải bị hình phạt từ con người và Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, chúng ta phải hết lòng tin cậy Chúa, nhận biết Ngài trong mọi đường lối, Chúa sẽ chỉ dạy, sẽ giúp chúng ta nhận biết những mưu kế tiềm ẩn của người gian ác mà tránh xa cạm bẫy. Đồng thời cũng được Chúa ban ơn, san bằng các nẻo của chúng ta (Châm Ngôn 3:5-6).


Trong lòng bạn có những mưu kế nào đang giấu người, giấu Chúa không?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con đã không thật lòng với người, phạm tội với Chúa về những suy nghĩ, hành động lén lút của con. Xin cho con luôn kính sợ Chúa và bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page