top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-21 Trong những ngày đến


 

Câu gốc: “Đức Giê-hô-va lại phán: Này, những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ làm ứng nghiệm lời tốt lành mà Ta đã phán về nhà Ít-ra-ên và nhà Giu-đa” (câu 14).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va cho biết điều gì sẽ xảy ra trong “những ngày đến”? Dấu chứng nào để tuyển dân của Chúa có thể nhìn thấy và vững tin vào lời hứa Ngài dành cho họ? Bạn thường nhìn vào điều gì để khích lệ lòng luôn tin cậy nơi Đức Chúa Trời?


Lời của Đức Giê-hô-va đến với Tiên tri Giê-rê-mi rằng, trong “những ngày đến,” là thời điểm Đức Giê-hô-va ấn định để Ngài làm ứng nghiệm những lời hứa tốt lành Ngài dành cho tuyển dân Ít-ra-ên. Điều tốt lành trước nhất là Đức Giê-hô-va sẽ lập nên một “Nhánh của sự công bình cho Đa-vít…” (câu 15a), “Nhánh của sự công bình” chỉ về Đấng Mết-si-a sẽ được ban cho nhân loại, và công tác Ngài sẽ thực hiện là “làm ra sự công bình chánh trực trong đất này” (câu 15b). Tiếp theo là sự cứu rỗi sẽ đến với nhà Giu-đa, và sự bình an, yên ổn sẽ thăm viếng Giê-ru-sa-lem, khi ấy họ sẽ được xưng bằng Danh Đức Giê-hô-va Công Bình. Và Ngài còn hứa rằng: “Đa-vít sẽ chẳng thiếu một người nam để ngồi trên ngai nhà Ít-ra-ên; các thầy tế lễ, tức là người Lê-vi, sẽ cũng không thiếu một người trước mặt Ta để dâng của lễ thiêu, đốt của lễ chay, và dâng của lễ hằng ngày” (câu 17-18).


Đức Giê-hô-va đã thiết lập quy luật trong vũ trụ cũng như quy định thời lượng cho ngày và đêm. Những quy luật vận hành trong thiên nhiên theo một trật tự và không thay đổi. Đây cũng là bằng chứng để dân của Chúa có thể nhìn vào và thêm lòng vững tin nơi sự thành tín của Đức Giê-hô-va. Mệnh đề “Nếu… thì…” trong hai câu 25-26 được dùng để khẳng định rằng, khi Đức Giê-hô-va đã lập giao ước về ngày và đêm, và đã lập định luật cho trời và đất (câu 25) thì Ngài cũng sẽ chẳng khi nào từ bỏ dòng dõi của Gia-cốp và dòng dõi Đa-vít là đầy tớ Đức Chúa Trời (câu 26). Cho dù ngay thời điểm hiện tại họ đang bị các nước khinh dể không coi họ là một quốc gia nữa, và theo những gì nhìn thấy trước mắt thì các nước nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã buông bỏ dân của Ngài nên họ nói rằng: “Hai họ mà Đức Giê-hô-va đã kén chọn, thì Ngài bỏ rồi” (câu 24), nhưng chắc chắn Ngài sẽ đem những dân của Chúa đang bị bắt đi làm phu tù được trở về quê hương.


Thật nhiều chương trình tốt đẹp Đức Giê-hô-va đã dành sẵn cho con dân Ngài dựa trên những lời hứa quý báu và giao ước bình an. Chúng ta sẽ nhận lãnh được điều tốt lành ấy vào đúng thời điểm Đức Giê-hô-va ấn định. Thế nhưng, vì lòng vô tín hay vì quá nôn nóng mà chúng ta nghĩ rằng Chúa đã quên lời Ngài hứa, cho nên không ít người trong chúng ta đã vội đi trước ý của Đức Chúa Trời, quyết định chọn những điều dường như tốt lành theo mắt xác thịt mà không kiên nhẫn, vâng phục để nhận lấy điều tốt lành thật sự được ban cho từ Đức Chúa Trời.


Bạn có kiên nhẫn và vững tin vào lời hứa của Chúa không?


Lạy Đấng Thành Tín, xin giúp con luôn tin cậy và kiên nhẫn đợi chờ mọi sự tốt lành tại thời điểm của Ngài, hơn là vội vàng sống theo ý riêng.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page