top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-22 Khí giới của Đức Chúa Trời


 

Câu gốc: “Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết ông dùng khí giới gì để chiến đấu và chiến đấu với điều gì? Ông tự hào và sử dụng khí giới của Đức Chúa Trời với mục đích gì? Bạn sử dụng khí giới nào để giải quyết những xung đột trong Hội Thánh?


Những người chống đối Sứ đồ Phao-lô cho rằng ông chỉ cứng rắn với lời lẽ trong thư, nhưng khi đối mặt ông lại yếu mềm và nói năng tầm thường. Ông đã trả lời cho các tín hữu Cô-rinh-tô rằng ông không tranh chiến bằng vũ khí của xác thịt, tức của đời này, nhưng bằng chính quyền năng của Đức Chúa Trời (câu 4).


Sứ đồ Phao-lô giải thích với các tín hữu Cô-rinh-tô cùng những tín hữu đang có tư tưởng sai lạc về chính ông rằng quyền năng Đức Chúa Trời là quyền năng có sức mạnh “để đạp đổ các đồn lũy” của Sa-tan, “đánh đổ các lý luận” của ma quỷ, “mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (câu 4-5), đồng thời ông cũng sử dụng chính quyền năng của Chúa để “sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục.” Và khí giới ấy chính là sự cầu nguyện, đức tin, hy vọng, và tình yêu thương (Ê-phê-sô 6:13-18). Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ chứ không phải con người, nên dù Sứ đồ Phao-lô có dùng ngôn từ mạnh mẽ bày tỏ về uy quyền Chúa ban và sử dụng những khí giới của Đức Chúa Trời nhưng ông chỉ thật lòng mong muốn đem đến sự gây dựng cho các tín hữu ở Hội Thánh Cô-rinh-tô chứ không với mục đích phá đổ (II Côr-imh-tô 10:8); do đó, ông không có gì để hổ thẹn với Chúa và với lương tâm.


Người phục vụ Đức Chúa Trời được Ngài ban cho khí giới cùng quyền phép của chính Ngài để chúng ta ra đi và kết nhiều quả chứ không phải để tranh chiến với nhau. Sứ đồ Phao-lô một lần nữa chứng tỏ với những thế lực chống đối rằng ông là người thuộc về Đấng Christ (câu 7) khi ông sử dụng quyền phép của Đức Chúa Trời để chống lại những thế lực thù nghịch đang kiêu ngạo chống đối ông và các bạn cộng sự. Chúng ta cũng giống như ông Phao-lô, được Chúa ban khí giới của Đức Chúa Trời để địch cùng mưu kế của ma quỷ, ban quyền phép của Đức Thánh Linh để ra đi làm chứng nhân và phục vụ Ngài (Công-vụ Các Sứ-đồ 1:8), vấn đề còn lại là chúng ta có sử dụng những vũ khí ấy khi đối diện với những xung đột, chống đối trong Hội Thánh hay không. Nếu chúng ta vẫn cậy vào xác thịt để chiến đấu và tranh chấp hơn thua thì chẳng những không giải quyết được mâu thuẫn hay xung đột mà ngược lại, không làm sáng Danh Chúa.


Bạn có thường dùng những vũ khí của xác thịt để tranh đấu với nhau trong Hội Thánh không?


Tạ ơn Chúa đã ban cho con những khí giới thuộc linh. Xin giúp con biết sử dụng quyền phép Chúa ban khi đối diện với sự tấn công của ma quỷ chứ không dùng bản tính xác thịt mà tranh đấu với nhau.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page