top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-22 Mục đích ân tứ Chúa ban


 

Câu gốc: “Kẻ nói tiếng lạ, tự gây dựng lấy mình; song kẻ nói tiên tri, gây dựng cho Hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri…” (câu 4-5a).


Câu hỏi suy ngẫm: Ước ao của Sứ đồ Phao-lô là gì? Tại sao ông nói người nói tiên tri cao trọng hơn người nói tiếng lạ? Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh trách nhiệm nào trong Hội Thánh? Bạn góp phần gì để Hội Thánh được gây dựng?


Sau khi giới thiệu đặc điểm cũng như ích lợi của ơn nói tiếng lạ và ơn nói tiên tri, Sứ đồ Phao-lô đã nói, “Tôi ao ước tất cả anh em đều nói tiếng lạ, nhưng lại càng ao ước anh em nói tiên tri hơn” (câu 5a BTTHĐ). Trong Kinh Thánh, nói tiên tri mang ý nghĩa công bố Lời Chúa hoặc công bố sự mạc khải từ Đức Chúa Trời theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, như các tiên tri thời Cựu Ước là những người có trách nhiệm công bố trung thực Lời Đức Giê-hô-va truyền cho họ. Do người nói tiên tri rao giảng bằng ngôn ngữ con người nên người nghe hiểu, nhờ đó được “gây dựng, khuyên bảo và yên ủi” (câu 3); còn người nói tiếng lạ mà không thông giải thì chỉ tự gây dựng chính mình, vì dù người nói tiếng lạ không hiểu ý nghĩa thì họ cũng cảm nhận sự hiện diện của Chúa Thánh Linh cho họ nói, nhưng các tín hữu khác nghe mà không hiểu họ nói gì nên Hội Thánh không được gây dựng. Chính vì vậy, Sứ đồ Phao-lô đã nói, “Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho Hội Thánh được gây dựng” (câu 5b). Ông không nói ơn nói tiên tri quan trọng hơn nói tiếng lạ, nhưng nếu nói tiếng lạ mà không giải nghĩa cho Hội Thánh hiểu và được gây dựng thì người nói tiếng lạ đó không cao trọng cho bằng người nói tiên tri. Sự cao trọng không phải do có ơn nào nhưng do có gây dựng được Hội Thánh hay không.


Như vậy, cả hai ân tứ nói tiếng lạ và nói tiên tri đều là bởi Chúa Thánh Linh. Tuy nhiên, các tín hữu Cô-rinh-tô đã lạm dụng ân tứ nói tiếng lạ nên gây cảnh lộn xộn trong khi thờ phượng Chúa. Ngoài ra, họ còn kiêu ngạo thuộc linh vì cho rằng mình có ơn nói tiếng lạ còn người khác không có, vì vậy khi họ nói tiếng lạ trong Hội Thánh mà không thông giải thì họ đang tôn vinh chính mình chứ không phải tôn vinh Đức Chúa Trời.


Một lần nữa, chúng ta thấy Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh mục đích những ân tứ Chúa ban cho các tín hữu trong Hội Thánh là để gây dựng lẫn nhau, đó cũng chính là lý do mà ông ước ao các tín hữu tại Cô-rinh-tô đều có được ơn nói tiên tri. Nếu mỗi người sử dụng ân tứ Chúa ban để góp phần gây dựng, khích lệ và nâng đỡ những anh chị em khác trong gia đình đức tin thì Hội Thánh sẽ được gây dựng và Đấng Christ sẽ được tôn vinh.


Bạn có quan tâm đến trách nhiệm gây dựng lẫn nhau trong Hội Thánh chưa?


Tạ ơn Chúa đã ban các ân tứ thuộc linh cho con cái Ngài để Hội Thánh được ích lợi và gây dựng. Xin cho con sử dụng ân tứ Chúa ban để góp phần gây dựng nhiều người trong Hội Thánh.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

49 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page