top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-23 Rao truyền sự tự do


 

Câu gốc: “Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; và để đồn ra năm lành của Chúa” (Lu-ca 4:19).


Câu hỏi suy ngẫm: Mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va khi các thành Giu-đa bị thất thủ là gì? Quan trưởng và người Giu-đa đáp ứng ra sao? Tại sao sau đó họ thay đổi ý kiến? Bạn làm gì khi Đấng Christ buông tha bạn được tự do khỏi ách nô lệ tội lỗi?


Vào năm 588 T.C., dưới sự tấn công vũ bão của quân đội Ba-by-lôn phương bắc, các thành của người Giu-đa hầu như đều bị thất thủ, chỉ còn lại hai thành La-ki và A-xê-ca (câu 7). Vua và toàn dân Giu-đa nhận được mệnh lệnh từ Đức Giê-hô-va truyền họ phải “…thả kẻ nô hoặc tì, tức là người nam hoặc nữ Hê-bơ-rơ, cho được thong thả, chẳng ai được lại giữ người Giu-đa anh em mình làm tôi mọi nữa” (câu 9). Hết thảy quan trưởng và toàn dân Giu-đa đã hưởng ứng nhiệt thành giao ước ấy, Tiên tri Giê-rê-mi thuật lại rằng, “Họ đều ưng theo và thả nô tì ra” (câu 10b). Thế nhưng sau đó họ lại thay đổi ý kiến và bắt những người đã được thả trở về phục tùng họ như trước. Hành động này đã làm Đức Giê-hô-va không hài lòng, và cũng chính vì điều này đã khiến họ đón nhận hình phạt từ Ngài.


Việc quân phương bắc vây thành Giê-ru-sa-lem trong thời gian dài đã khiến cho tình trạng thiếu hụt lương thực rất trầm trọng, tha nô lệ trong giai đoạn này giúp các chủ nô được nhẹ phần nào trách nhiệm lo lương thực cho nô lệ, đồng thời có thêm lực lượng đứng lên tham gia quân đội để chống lại sự tấn công của đạo quân Ba-by-lôn. Nhưng từ khi có được sự can thiệp của Ai Cập khiến quân Ba-by-lôn tạm rút thì người Giu-đa lại thay đổi quyết định (Giê-rê-mi 34:21-22; 37:5, 11), nghĩa là họ không theo mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va trả tự do cho các nô lệ nữa. Hành động này trái với những gì Đức Chúa Trời đã làm cho họ khi Ngài cứu người Giu-đa khỏi ách nô lệ trong xứ Ai Cập, hơn thế, họ cũng trái với giao ước Đức Chúa Trời lập cùng họ về việc thả tự do cho nô lệ người Hê-bơ-rơ, là anh chị em mình sau sáu năm phục vụ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:12). Dân của Chúa đã vì tham lợi, chỉ nghĩ đến lợi ích của mình nên quyết định chọn bất tuân mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va.


Ngày nay, nhờ sự chết của Đức Chúa Giê-xu Christ trên cây thập tự, chúng ta được buông tha khỏi ách nô lệ của tội lỗi để được tự do sống theo ý muốn Đức Chúa Trời. Không ai có quyền bắt chúng ta làm nô lệ cho bản tính xác thịt, tội lỗi ngoại trừ chính chúng ta tự đặt mình dưới ách tôi mọi một lần nữa (Ga-la-ti 5:1). Xin Chúa cho chúng ta không đi vào vết xe cũ của dân Chúa ngày trước, nhưng hết lòng sống theo ý muốn Đức Chúa Trời và rao ra sự tự do trong Đức Chúa Giê-xu Christ cho nhiều người.


Bạn có rao truyền sự tự do trong Đấng Christ cho những người chung quanh chưa?


Con tôn ngợi Đức Chúa Trời vì đã ban cho con sự tự do trong Đức Chúa Giê-xu Christ, xin giúp con luôn vâng phục Chúa và chuyên lòng rao ra sự tự do cho người chung quanh con đang sống trong xiềng xích tội lỗi.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page