top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-24 Vâng giữ Lời Cha: biết ơn Chúa trong mọi việc


Châm ngôn 3:9-12

 

Nghe AudioCâu gốc: “Vả, cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài” (Hê-bơ-rơ 12:10).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con những điều gì qua phân đoạn Kinh Thánh này? Tại sao dâng hiến là bày tỏ lòng tôn vinh Chúa? Bạn bày tỏ lòng biết ơn Chúa như thế nào? Khi Chúa quở trách bạn, bạn có thái độ ra sao?


Sau khi Vua Sa-lô-môn dạy con phải sống nhân từ và chân thật (câu 1-4), hết lòng tin cậy và kính sợ Chúa (câu 5-8), ông tiếp tục dạy con thêm hai điều quan trọng trong cuộc sống.


Thứ nhất, con phải biết dâng hiến (câu 9-10). Sự dâng hiến được xem như là một của lễ tôn vinh Đức Chúa Trời. Thời Cựu Ước, Chúa dạy dân Chúa phải dâng thú trong bầy (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-28), và dâng hoa quả đầu mùa trong ruộng vườn (Lê-vi Ký 23:10) để nhắc nhở dân Ngài nhớ đến ân sủng của Chúa dành cho họ và sống biết ơn Ngài. Sự dâng hiến tôn vinh Chúa vì bày tỏ lòng tin cậy, vâng lời và phó thác hoàn toàn cuộc đời trong sự chăm sóc của Chúa. Khi con dân Chúa biết ơn Ngài, Ngài sẽ cho họ đời sống phong phú như “vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, và những thùng của con sẽ tràn rượu mới” (câu 10). Lời Chúa phán: “Của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:21). Dâng hiến phải phát xuất từ tấm lòng yêu Chúa, biết ơn và tôn vinh Ngài.


Thứ hai, con phải thuận phục sự sửa dạy của Đức Chúa Trời (câu 11-12). Sự sửa phạt của Chúa xuất phát từ tình yêu của Ngài với mục đích giúp con cái Ngài trưởng thành trong Chúa, có tâm tính tin kính. Sự sửa phạt của Chúa được ví như sự sửa phạt của người cha dùng kỷ luật để giúp con yêu quý của mình nên người. Trước giả thư Hê-bơ-rơ chỉ cho chúng ta thấy sự sửa phạt của Chúa không chỉ dừng lại ở mục đích giúp con dân Chúa thành công trên đường đời, mà còn nhận được sự sống đời đời, được dự phần trong sự thánh khiết của Chúa nữa (Hê-bơ-rơ 12:10).


Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Khi dâng hiến cho Chúa, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa và tôn vinh Ngài. Chính Chúa Giê-xu cũng vì yêu chúng ta, Ngài chịu thương khó để đền tội cho chúng ta, chúng ta lấy gì để đáp đền ơn Chúa? Và cũng vì yêu chúng ta, Chúa đã sửa phạt để chúng ta trở nên thánh khiết, tốt lành hầu cho tương lai chúng ta được dự phần với Chúa trong cõi vĩnh hằng. Vì vậy, khi nhận sự sửa phạt của Chúa, chúng ta cần chấp nhận sự dạy dỗ của Ngài. Con dân Chúa phải biết ơn Chúa về sự ban cho không xiết kể của Ngài cũng như sự sửa phạt của Ngài, vì nhờ đó chúng ta được nên người Chúa muốn.


Nhận biết Cha Thiên Thượng đã yêu bạn vô vàn, bạn làm gì để đáp đền ơn Ngài?


Con cảm tạ Chúa vì những phước hạnh Ngài ban cho. Tạ ơn Chúa vì Ngài sửa phạt con để cho con trở nên thánh khiết, được dự phần với Ngài nơi thiên đàng vinh quang. Xin dạy con biết ơn Chúa trong mọi sự, và biết sống đẹp lòng Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


75 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page