top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-25 Điều cần cầu xin


 

Câu gốc: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít cầu xin gì cho Hoàng tử Sa-lô-môn? Sự tồn tại của vương quốc con trai ông tùy thuộc điều gì? Vì sao công việc xây cất đền thờ cho Chúa là quan trọng? Bạn cầu xin Chúa ban cho mình điều gì trong lời cầu nguyện hằng ngày?


Để kết thúc lời cầu nguyện cảm tạ Chúa vì sự dâng hiến rời rộng của người Ít-ra-ên cho công việc xây dựng đền thờ, Vua Đa-vít đã dâng lời cầu nguyện cho con trai ông là Hoàng tử Sa-lô-môn. Vua không cầu xin cho con mình giàu có, vinh quang, và quyền lực nhưng lại cầu xin cho con có được một tấm lòng trọn vẹn để gìn giữ các điều răn, chứng cớ và luật lệ của Chúa, và để cho Hoàng tử Sa-lô-môn có thể xây cất được đền thờ mà Vua Đa-vít đã hết lòng chuẩn bị.


Vua Đa-vít biết rằng sự tồn tại của vương quốc con trai ông tùy thuộc vào Hoàng tử Sa-lô-môn có vâng theo các điều răn và luật lệ của Chúa hay không (I Sử-ký 28:7). Vua cũng biết rằng ông Sa-lô-môn được Chúa chọn để xây cất đền thờ của Ngài và khi con trai ông làm theo ý Chúa thì sẽ được Chúa ban cho “ngôi nước người vững bền” (I Sử-ký 17:12). Do đó, điều Vua Đa-vít tha thiết cầu xin là “Xin Chúa hãy ban cho Sa-lô-môn, con trai tôi, một lòng trọn vẹn” để làm theo lệnh của Chúa và hết lòng xây dựng nơi ngự của Ngài, ông biết đây là điều tối quan trọng cho sự tồn vong của vương quốc, còn những điều khác như sự giàu có, vinh quang, và quyền lực sẽ được Chúa ban cho thêm khi con trai ông tìm kiếm Chúa và phục vụ Ngài hết lòng.


Trong cuộc mưu sinh vất vả đời này, chúng ta thường quá lo lắng và để lòng tìm kiếm sự giàu có, quyền lực, danh tiếng thay vì phục vụ Chúa và làm theo ý Ngài. Những điều thường làm cho con người lo lắng, bận tâm trải qua các thời đại vẫn không khác nhau mấy. Hơn 2000 năm trước, Chúa Giê-xu đã dạy, “Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Uống gì? Mặc gì? …Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:31, 33). Tìm kiếm sự công bình của Đức Chúa Trời là phải vâng theo mọi mệnh lệnh của Ngài. Tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời là phải xem Nước Chúa là trọng tâm của đời sống và để Chúa cai trị hoàn toàn tấm lòng mình.


Ngày nay, chúng ta cũng cần phải có “một lòng trọn vẹn” để làm theo Lời Chúa và góp phần xây dựng Nhà Chúa qua Hội Thánh của Ngài. Chúng ta không thể nào tự làm được điều đó nhưng phải cầu xin Chúa ban cho mình để rồi những ơn phước khác cũng sẽ được Chúa cho thêm vào trong cuộc đời của mình theo như lời hứa của Ngài.


Bạn mong muốn được những ơn phước của đời này hay đang hết lòng phục vụ Chúa và làm theo Lời Ngài?


Lạy Chúa, xin cho con có “một lòng trọn vẹn” để vâng theo sự dạy dỗ của Chúa và hết lòng phục vụ Ngài để con kinh nghiệm được sự ban cho thêm những ơn phước khác từ Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

42 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page