top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-26 Anh em là bức thư của Đấng Christ


 

Câu gốc: “Vả, rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời Hằng Sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em” (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Sứ đồ Phao-lô nói với Hội Thánh Cô-rinh-tô “chính anh em là thư gửi gắm của chúng tôi”? Các tín hữu Cô-rinh-tô là bức thư của Đấng Christ có ý nghĩa gì? Thư ấy viết bằng gì và viết ở đâu? Ngày nay, Cơ Đốc nhân phải sống thế nào để cũng giống như là “bức thư của Đấng Christ”?


Những giáo sư giả thường cầm những bức thư gửi gắm, tức là thư giới thiệu đến với các Hội Thánh để chứng tỏ thẩm quyền của họ trên các tín hữu. Nhưng Sứ đồ Phao-lô cho các tín hữu Cô-rinh-tô biết rằng ông không cần làm như thế vì chính các tín hữu là “thư gởi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi…” (câu 2a). Giống như bức thư chứa đựng tâm tình của người viết thư, Sứ đồ Phao-lô ví các tín hữu Cô-rinh-tô như bức thư của chức vụ ông, một bức thư được bày tỏ cho“mọi người đều biết và đều đọc” (câu 2b), nghĩa là đời sống biến đổi của các tín hữu Cô-rinh-tô được mọi người nhìn thấy, và đây cũng chính là lời bảo đảm thật giá trị của chức vụ phục vụ Chúa của Sứ đồ Phao-lô và các bạn cùng làm việc với ông.


Không dừng ở đó, Sứ đồ Phao-lô cho các tín hữu Cô-rinh-tô thấy rằng đời sống được biến đổi của họ thật vô cùng quan trọng, vì sự đổi mới sau khi tin Chúa thể hiện họ chính là bức thư của Đấng Christ. Qua đời sống đổi mới, họ bày tỏ tâm tình của Đấng Christ, những điều Ngài dạy dỗ được họ áp dụng vào trong cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, những điều luật này không phải viết bằng mực, vì mực có thể phai mờ theo thời gian, cũng không phải viết trên bảng đá như khi xưa lãnh tụ Môi-se nhận lãnh hai bảng luật pháp trên núi Si-na-i, vì đá có thể vỡ, nhưng được viết bằng chính Đức Thánh Linh trên tấm lòng của những người tin nhận Chúa Giê-xu. Họ sẽ không thể quên giao ước với Đức Chúa Trời. Đây là hình ảnh giao ước mới khi Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho tuyển dân Ít-ra-ên khi Ngài đem họ trở về từ nơi phu tù (Giê-rê-mi 31:33; Ê-xê-chi-ên 11:19; 36:26).


Không chỉ có các tín hữu Cô-rinh-tô ngày trước mà thôi, nhưng ngày nay tất cả chúng ta cũng là “bức thư của Đấng Christ.” Chúng ta sống trong giao ước mới được lập bởi công việc của Đức Thánh Linh vận hành trong đời sống mỗi chúng ta. Và độc giả của bức thư đặc biệt này chính là những người chung quanh, bạn bè, đồng nghiệp của chúng ta. “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (Phi-líp 2:5) để mọi người luôn nhìn thấy Chúa qua đời sống đổi mới của chúng ta.


Mọi người có thấy được tâm tình của Đấng Christ thể hiện qua cách suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn không?


Lạy Chúa, con vui mừng khi nhận biết đời sống con cũng là bức thư của Đấng Christ, xin giúp con mỗi ngày được sự thăm viếng của Đức Thánh Linh và quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời để vui sống trong giao ước của Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page