top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-27 Sẵn sàng lìa bỏ để theo Chúa


 

Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Ma-thi-ơ 16:24).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao các thầy tế lễ và người Lê-vi ở Ít-ra-ên đến với Vua Rô-bô-am? Ai đi theo họ? Những người này đem lại ảnh hưởng gì cho xứ Giu-đa? Đời sống của bạn ảnh hưởng thế nào đến những người chung quanh?


Vì không muốn cho người dân đi xuống Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa nên Vua Giê-rô-bô-am ở miền bắc đã “lập những nơi cao” để thờ hình tượng do ông làm ra. Vua bổ nhiệm những thầy tế lễ không thuộc dòng Lê-vi để lo cho việc thờ lạy chúng. Những thầy tế lễ được chọn theo luật của Chúa không được tiếp tục làm chức tế lễ, vì vậy họ đã từ bỏ các thành và sản nghiệp của họ (Dân Số Ký 35:1-5) để đến Giê-ru-sa-lem của xứ Giu-đa. Họ đã từ bỏ cuộc sống rất đỗi quen thuộc để đến một nơi xa. Thay vì tiếp tục canh tác và chăn thả súc vật trong các đồng cỏ mình thì họ đã chọn từ bỏ tất cả để đi đến nơi có thể thờ phượng và phục vụ Chúa.


Không chỉ những người thuộc chi phái Lê-vi mà người thuộc mọi chi phái của Ít-ra-ên là những người “rắp lòng tìm kiếm Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên” cũng đi theo những thầy tế lễ và người Lê-vi để đến Giê-ru-sa-lem thờ phượng “Đức Chúa Trời của tổ phụ mình.” Bằng hành động ra đi này, họ bày tỏ rằng Ngài thật sự là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ và của chính họ. Họ cũng đã từ bỏ tất cả để được thờ phượng Chúa cách đúng nghĩa, để được làm theo điều Ngài đã truyền dạy không được thờ hình tượng (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-6). Họ muốn sống đúng với niềm tin của mình, được thờ phượng và dâng tế lễ cho Chúa tại đền thánh của Ngài ở Giê-ru-sa-lem, là nơi Ngài đã chọn (II Sử-ký 7:12).


Trái ngược với sự thờ hình tượng của Vua Giê-rô-bô-am, Vua Rô-bô-am đã tiếp nhận những người quyết tâm tìm kiếm Chúa ấy và duy trì sự thờ phượng Chúa tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Qua đời sống thuộc linh của họ, Đức Chúa Trời đã ban phước cho nước Giu-đa được vững chắc, giúp cho Vua Rô-bô-am được cường thịnh trong ba năm vì trong những năm này họ đã bước đi trong đường lối Vua Đa-vít và Vua Sa-lô-môn đã đi. Chúa Giê-xu dạy, “Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.” Điều kiện để theo Chúa là phải từ bỏ chính mình. Chúng ta cần phải “rắp lòng tìm kiếm Chúa” và phục vụ Ngài, phải sẵn sàng từ bỏ tài sản, công việc, cuộc sống quen thuộc, ổn định, tất cả những gì thân thương nhất của mình, hoặc ngay cả mạng sống nếu Chúa muốn, bước đi phục vụ Chúa, rao giảng Phúc Âm để Vương Quốc của Chúa được “vững chắc” và “cường thịnh.” Qua đó sẽ có nhiều người được cứu và được tăng trưởng tâm linh.


Bạn thấy mình được Chúa kêu gọi từ bỏ điều gì để góp phần xây dựng Vương Quốc của Ngài trên đất?


Lạy Chúa, những gì Ngài làm cho con thật lớn lao không kể xiết. Ngài cũng đã từ bỏ mạng sống của Ngài trên thập tự giá vì con. Xin cho con sẵn sàng từ bỏ tất cả để “đi theo Ngài,” thờ phượng Ngài và sống theo ý muốn Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

45 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page