top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-27 Sống đắc thắng nhờ quyền năng của Chúa


 

Nghe AudioCâu gốc: “Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy” (II Cô-rinh-tô 10:4).


Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này Vua Đa-vít đã đánh và chiến thắng các dân nào? Nhờ đâu ông chiến thắng hoàn toàn những dân đó? Bạn thấy mình có kẻ thù nào của đời sống cần quyền năng Chúa để đắc thắng?


Sau khi đến với Đức Chúa Trời, trải lòng ra với Ngài và bày tỏ sự vâng phục trọn vẹn thì Vua Đa-vít lại tiếp tục được Chúa ban cho chiến thắng trong các trận chiến với quân thù. Ông đã chiến thắng nhiều kẻ thù truyền kiếp của dân tộc mình. Người Phi-li-tin ở phía tây nam, vốn gây rất nhiều rắc rối cho người Ít-ra-ên trải qua nhiều thế hệ, giờ đây đã bị ông bắt phục. Ông cũng chiến thắng người Mô-áp ở phía đông Biển Chết và bắt dân này phục tùng. Người Ê-đôm ở phía đông nam cũng bị khuất phục (câu 13). Ông cũng chiến thắng ông Ha-đa-rê-xe, vua Xô-ba, một nước của người Sy-ri ở đông bắc xa xôi, đem lại sự an toàn cho đất nước và mở rộng bờ cõi.


Nhờ đâu mà Vua Đa-vít có được các chiến thắng đó? Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài đã hứa với ông rằng “Ta sẽ khiến các thù nghịch ngươi phục dưới ngươi” (I Sử-ký 17:10), và Ngài đã thực hiện lời hứa của Ngài nên “Đa-vít đi đến đâu, thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng” (câu 6b). Vua Đa-vít được chiến thắng không phải nhờ binh hùng tướng mạnh nhưng hoàn toàn nhờ vào sự thành tín và quyền năng của Đức Chúa Trời.


Trong đời sống của Cơ Đốc nhân, chúng ta cũng có nhiều kẻ thù lâu đời. Đó có thể là những cám dỗ, nản lòng, mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, kiêu ngạo của đời, thói hư tật xấu… khiến chúng ta thấy mình không thể sống đắc thắng. Giờ đây, Chúa muốn chúng ta đừng thụ động nữa nhưng phải mạnh dạn đứng lên để “đi đánh dân Phi-li-tin,” đoạt thành khỏi tay họ, đánh “dân Mô-áp” bắt họ phải phục dịch và tiến cống cho mình chứ không phải là mình phục dịch và tiến cống cho họ. Cơ Đốc nhân chúng ta giống như người Ít-ra-ên ngày xưa, đã được Chúa cứu khỏi ách nô lệ của tội lỗi rồi, giờ phải đứng lên nhờ vào quyền năng của Đức Chúa Trời để đánh những kẻ thù thuộc linh của đời sống Cơ Đốc và đạp đổ mọi thành lũy của chúng. Lời Chúa cũng dạy rằng, “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (Gia-cơ 4:7), cho nên chúng ta hãy nhờ vào quyền năng Chúa mà chống trả mọi kẻ thù của đời sống Cơ Đốc để sống đắc thắng và có kinh nghiệm giống như Vua Đa-vít, hễ “đi đến đâu, thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng.” Chúa muốn chúng ta phải sống đắc thắng và Ngài có quyền năng để làm điều đó nếu chúng ta vâng phục Ngài trọn vẹn trong đời sống mình.


Bạn thấy mình đang đắc thắng hay thất bại trước những kẻ thù của đời sống?


Lạy Chúa, xin cho con cứ luôn nương cậy lời hứa và quyền năng của Ngài mà đứng lên “đi đánh” những kẻ thù của đời sống Cơ Đốc để con luôn có được đời sống đắc thắng.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


56 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page