top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-28 Tài sản riêng của Đức Chúa Trời


 Câu gốc: “Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời Ta và giữ sự giao ước Ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về Ta, vì cả thế gian đều thuộc về Ta” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: Sự kiện người Ít-ra-ên đã về đến hoang mạc Si-na-i, và những lời của Đức Chúa Trời bày tỏ với ông Môi-se cho biết gì về Ngài? Là tài sản riêng của Chúa, người Ít-ra-ên nhận hưởng những đặc ân nào? Bài học này có liên hệ gì đến bạn?


Sự kiện người Ít-ra-ên đã về đến hoang mạc Si-na-i, đóng trại đối diện núi Si-na-i (câu 1-2) cho thấy Đức Chúa Trời đầy yêu thương, năng quyền, và thành tín. Ngài đã thấu hiểu nỗi khổ của họ dưới ách nô lệ ở Ai Cập. Ngài làm nhiều phép lạ để họ được ra khỏi xứ Ai Cập, Ngài bảo vệ và cung cấp mọi nhu cầu cho họ trong suốt cuộc hành trình về đến hoang mạc Si-na-i. Chúa đã làm ứng nghiệm lời tiên tri phán cùng tổ phụ Áp-ra-ham của họ (Sáng-thế Ký 15:13-14) và hoàn thành lời hứa cùng ông Môi-se trong bụi gai cháy rằng: Ngài sẽ đưa con dân Ít-ra-ên về và họ sẽ phụng sự Ngài tại hòn núi này (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12).


Đức Chúa Trời tôn trọng quyền tự do chọn lựa của người Ít-ra-ên. Dù cả thế gian và mọi dân tộc đều thuộc về Chúa và chính Ngài vừa cứu họ ra khỏi ách nô lệ tại Ai Cập (câu 5-6), nhưng Ngài không áp đặt họ phải phục sự Ngài. Chúa đặt giao ước với họ, “Vậy bây giờ, nếu các con thật lòng vâng lời Ta và giữ giao ước Ta thì trong tất cả các dân tộc, các con sẽ là tài sản riêng của Ta; dù cả thế gian đều thuộc về Ta. Các con sẽ trở thành một vương quốc thầy tế lễ và một dân tộc thánh cho Ta” (câu 5-6 BTTHĐ). Thật tuyệt vời, nếu dân Chúa đồng ý giữ giao ước, Ngài sẽ trân quý họ như tài sản riêng của Ngài, bảo vệ họ như con ngươi của mắt Ngài. Ngài còn ban cho dân Chúa địa vị thầy tế lễ, có đặc ân tương giao với Ngài, thay mặt cho muôn dân nhận lãnh ý muốn và sứ mệnh từ nơi Ngài. Dân Chúa sẽ trở nên một dân tộc thánh, làm sứ giả cho Vương Quốc Đức Chúa Trời. Thật không có phước hạnh nào lớn hơn khi được làm tài sản riêng của Chúa và nhận hưởng mọi ơn phước từ Ngài.


Sau khi Chúa Giê-xu hoàn thành sứ mệnh cứu chuộc nhân loại, lời mời gọi bước vào giao ước này được mở rộng cho mọi dân trên đất. Nếu ai đáp ứng lời kêu gọi của Chúa, tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và làm Chủ của đời sống mình, người ấy sẽ thuộc về dân tộc được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi mình ra khỏi nơi tối tăm của tội lỗi và đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài (I Phi-e-rơ 2:9).


Bạn đáp ứng lời kêu gọi của Chúa như thế nào?


Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về đặc ân được làm tuyển dân thuộc linh của Ngài. Con đã được Chúa yêu thương, trân quý, bảo vệ, và tin dùng làm đại sứ Nước Trời. Xin giúp con trung tín ở trong giao ước của Ngài, sốt sắng rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho đến cuối cùng.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


60 views

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page