top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-29 Điều Lành - Điều Ác

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Chớ khinh dể các lời tiên tri; hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi” (câu 20—22).


Câu hỏi suy ngẫm: “Khinh dể các lời tiên tri” nghĩa là gì? Nền tảng nào để con dân Chúa xem xét đâu là điều lành để vâng giữ lấy và đâu là điều ác để tránh xa? Bạn áp dụng lời dạy này ngày nay như thế nào?


Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca “chớ khinh dể các lời tiên tri.” “Khinh dể” có nghĩa là “khinh miệt, coi thường.” “Các lời tiên tri” trong Tân Ước có nghĩa là “rao truyền Lời Đức Chúa Trời,” và cụm từ này cũng chỉ về “Kinh Thánh,” là Lời mạc khải của Đức Chúa Trời truyền cho con người như Sứ đồ Phi-e-rơ đã viết: “Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (II Phi-e-rơ 1:20-21). Như vậy, “các lời tiên tri” mà ông Phao-lô nói đến chính là Lời đầy năng quyền Chúa ban cho để “dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Ti-mô-thê 3:16), và “các lời tiên tri” hay Lời Chúa chính là nền tảng để xem xét đâu là điều lành, điều tốt đẹp để vâng giữ lấy, và đâu là điều ác, điều xấu, cả điều gì tựa như điều ác để tránh xa.


Thế gian cũng có nhiều người dạy đạo đức, luân lý để nhận định điều lành điều dữ, nhưng tất cả nền tảng đều xuất phát từ lời dạy của con người tội lỗi, bất toàn nên nền tảng đạo đức, luân lý cũng bất toàn, thường xuyên thay đổi theo không gian, có thể đúng ở nơi này nhưng không đúng ở nơi khác, và thay đổi theo thời gian, có thể được cho là đúng ở thế kỷ trước nhưng lại bị loại bỏ ở thế giới hiện đại. Tuy nhiên, “các lời tiên tri” tức Lời Đức Chúa Trời là chân lý, không bao giờ thay đổi, “cỏ khô, hoa rụng; nhưng Lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!” (Ê-sai 40:8). Lời Chúa là nền tảng bất biến để thẩm định đúng sai, thiện ác, lành dữ để con người có thể sống đúng, sống tốt và sống hữu ích.


Ngày nay, chúng ta có Kinh Thánh trong tay, điều cần nhớ là chúng ta phải trân quý Lời Chúa, đọc, học Kinh Thánh mỗi ngày. Đức Thánh Linh sẽ soi sáng giúp chúng ta biết điều lành để hết lòng vâng giữ, và điều sai, điều ác để tránh xa, hoàn toàn không tham dự. Khi chúng ta không coi thường các lời tiên tri, nhờ Lời Chúa để cân nhắc mọi việc trước khi thực hiện, đời sống chúng ta sẽ được Chúa dùng ích lợi cho chính mình, gia đình, Hội Thánh, và xã hội. Nói khác đi, chúng ta chỉ có thể làm muối của đất, ánh sáng của thế gian khi chúng ta sống đúng theo lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh.


Bạn có cân nhắc mọi việc dựa trên nền tảng Lời Đức Chúa Trời không?


Cảm tạ Chúa cho con Lời Ngài để hướng dẫn con đi trong lẽ thật. Xin giúp con phân biệt được điều lành, điều ác để con luôn sống đẹp lòng Chúa và ích lợi cho nhiều người.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

18 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page