top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-30 Đóng thuế vào đền tạm


 

Câu gốc: “Kẻ nào có tên trong sổ phải nộp nửa siếc-lơ, tùy siếc-lơ của nơi thánh, cân nặng hai mươi ghê-ra; vậy nửa siếc-lơ, tức là của dâng cho Đức Giê-hô-va” (câu 13).


Câu hỏi suy ngẫm: Những ai phải nộp tiền chuộc mạng cho Đức Giê-hô-va? Vì sao người giàu và người nghèo đều nộp bằng nhau? Tại sao Cơ Đốc nhân không còn nộp tiền chuộc mạng nữa? Trách nhiệm của chúng ta trong việc góp phần với Hội Thánh như thế nào?


Tuyển dân phải nộp tiền chuộc mạng như một loại thuế thân. Việc này dựa trên nguyên tắc là mọi con trai đầu lòng đều thuộc về Chúa, và khi đã vào Đất Hứa thì phải chuộc bằng tiền (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:1-16). Nguyên tắc này được mở rộng cho mọi người vì tất cả đều thuộc về Đức Chúa Trời. Trong cuộc điều tra dân số, những người từ hai mươi tuổi trở lên, không phân biệt giàu nghèo phải nộp một số tiền nửa siếc-lơ bạc vào đền thờ để mua con sinh làm tế lễ chuộc tội và các nghi thức tế lễ khác “hầu cho khỏi mắc tai nạn” (câu 12). Một siếc-lơ bạc có giá trị là một con chiên (Lê-vi Ký 5:15), nên số tiền nửa siếc-lơ bạc không quá khó cho người nghèo để nộp. Mặc dù Chúa kêu gọi cộng đồng tuyển dân phải quan tâm chia sẻ cho nhau, nhưng trong việc này Đức Chúa Trời không phân biệt người giàu hay người nghèo vì mỗi người đều có giá trị như nhau trước mặt Chúa.


Kinh Thánh cho biết tất cả chúng ta đều đã phạm tội chống nghịch Chúa trong lời nói, hành động và cả trong suy nghĩ, vì thế mọi người đều cần sự tha thứ của Chúa. Việc giết con sinh trong ngày đại lễ chuộc tội thời Cựu Ước là hình bóng Chiên Con của Đức Chúa Trời sẽ phải chịu đổ máu để đền tội cho cả nhân loại. Trong thời Tân Ước, Đức Chúa Trời không còn nhậm lễ vật là con sinh nữa vì Chúa Giê-xu đã giáng thế làm người, chịu khổ hình trên thập giá để cứu chuộc nhân loại một lần đủ cả. Để được nhận vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời, người giàu lẫn người nghèo đều phải nhận thức rằng tội lỗi của chính mình không thể được chuộc bằng tiền nhưng bằng mạng sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Tạo Hóa (I Phi-e-rơ 1:18-19). Bởi ân sủng, Chúa Giê-xu đã sẵn lòng ban cho chúng ta mà không đòi hỏi sự trả giá nào. Chúng ta nhận lấy sự cứu rỗi, được làm công dân Nước Trời chỉ bởi đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu.


Cơ Đốc nhân ngày nay được Chúa ban mệnh lệnh sống làm chứng nhân cho Ngài, bao gồm việc thể hiện nếp sống yêu thương, chia sẻ cho người có cần, gây dựng cộng đồng ngày càng giống Chúa hơn, cao rao tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa cho người chưa tin. Những việc này cần có tiền bạc để thực hiện, mỗi Cơ Đốc nhân không còn “phải nộp tiền đền mạng” nhưng có trách nhiệm góp phần tài chánh của mình vào công việc Chúa một cách tự nguyện và vui vẻ (II Cô-rinh-tô 9:7).


Bạn đang dâng hiến cho công việc Chúa như thế nào?


Cảm tạ Chúa đã cứu chuộc con, ban cho con địa vị mới làm con trong Nhà Ngài và một danh phận mới là Cơ Đốc nhân. Xin cho con luôn nhớ ơn Chúa, dâng trọn đời con cho Chúa và sống cuộc sống mới làm rạng Danh Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page