top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-31 Luật về ngày và năm Sa-bát


 

Câu gốc: “Luôn trong sáu ngày ngươi hãy làm công việc mình, nhưng qua ngày thứ bảy hãy nghỉ; hầu cho bò và lừa ngươi được nghỉ; cùng con trai của đầy tớ gái và người ngoại bang được dưỡng sức lại” (câu 12).


Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên giữ ngày và năm Sa-bát như thế nào? Chúa đặt ra ngày và năm Sa-bát để làm gì? Bạn thấy tình Chúa đối với tạo vật của Ngài như thế nào qua luật Sa-bát này? Bạn được nhắc nhở gì trong sự yên nghỉ Chúa đã ban cho?


Từ Sa-bát có nghĩa là nghỉ ngơi hay dừng làm việc. Chúng ta đã học với nhau về sự nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát ở Điều Răn thứ tư (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11). Dựa trên khoảng thời gian Chúa tạo dựng nên cả vũ trụ trong sáu ngày, ngày thứ bảy Ngài nghỉ và Ngài ban phước cho ngày nghỉ (Sa-bát), làm ngày thánh (Sáng Thế Ký 1:1—2:3). Câu 12 nhắc lại cho dân Chúa hiểu rằng: Chúa lập ngày Sa-bát để cả con người và súc vật được nghỉ ngơi để phục hồi sức lực sau sáu ngày làm việc mệt nhọc. Mọi người trong cộng đồng dân Chúa đều nghỉ vào ngày Sa-bát để cùng nhau nhớ lại sự yên nghỉ Chúa ban hầu kết chặt mối tương giao với Chúa và với nhau.


Cũng một nguyên tắc ấy, năm Sa-bát là năm người Ít-ra-ên nghỉ trồng trọt sau sáu năm canh tác để đất được nghỉ, lấy lại sự cân bằng sinh hóa. Trong năm Sa-bát, người Ít-ra-ên không canh tác, họ nghỉ ngơi nhưng vẫn có đủ vật thực vì đã tích lũy trong sáu năm trước đó. Riêng những người khó nghèo không có điều kiện để tích trữ lương thực, Chúa chu cấp cho họ vật thực qua các bông trái từ mùa trước rơi rụng, tự mọc, và kết hoa quả. Sự chu cấp của Chúa rất dư dật cho người nghèo vì vẫn còn thừa lại những sản vật cho thú vật hoang dã ngoài đồng ăn lấy (câu 11). Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị muôn loài vạn vật, Ngài yêu quý và bảo tồn mọi tạo vật của Ngài, bao gồm con người, súc vật nuôi, súc vật hoang dã, cả đất đai, và cây trái vô tri vô giác. Đức Chúa Trời không ban những luật lệ khô khan, cứng nhắc nhưng những gì Ngài dạy đều có ý nghĩa thâm thúy, thắm đượm tình thương. Chỉ duy dân tộc Ít-ra-ên giữ ngày và năm Sa-bát theo Lời Chúa dạy để tỏ lòng tôn kính Chúa và yêu thương người khó nghèo, và Chúa thành tín đã nuôi họ luôn được no đủ với sản vật tốt nhất.


Câu 13 như một lời kết luận, nhắc nhở tuyển dân của Chúa phải nhận biết Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Chân Thần năng quyền duy nhất, Ngài luôn yêu thương và chăm sóc họ; hầu cho họ biết kính sợ Ngài mà vâng giữ mọi lời phán dạy của Ngài.


Chúa Giê-xu phán: “Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người” (Mác 2:27). Ngày nay, chúng ta giữ ngày nghỉ của Chúa không phải vì lợi ích của ngày Sa-bát nhưng vì lợi ích của chính chúng ta.


Ngày và năm Sa-bát có ý nghĩa gì đối với bạn?


Lạy Chúa! Tình yêu của Chúa bày tỏ qua luật lệ của Ngài! Xin ban cho con sự khôn ngoan để nhận thức và vừa muốn vừa làm theo mọi mệnh lệnh của Chúa, hầu cho con được yên nghỉ, đem ích lợi cho chính con và mọi tạo vật của Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page