top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-02 Lòng nhân từ của Chúa và vị tiên tri


I Các Vua 13:1-6

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ” (Thi Thiên 145:8).


Câu hỏi suy ngẫm: Vị tiên tri của Đức Chúa Trời đã rao báo án phạt nào cho Vua Giê-rô-bô-am? Vua đã phản ứng ra sao và nhận lấy hậu quả nào? Vua đã cầu xin điều gì? Bạn học được gì về lòng nhân từ của Chúa và vị tiên tri?


Vì sự gian ác của Vua Rô-bô-am mà Chúa đã lấy mười chi phái miền Bắc giao cho Vua Giê-rô-bô-am với lời hứa sẽ lập một triều đại vững chắc nếu vua biết vâng lời Chúa (I Các Vua 11:37-39). Thế nhưng vua đã phản nghịch, làm tượng hai con bò vàng đặt tại Đan và Bê-tên để dân chúng đến thờ lạy (I Các Vua 12:28-30). Chính vì vậy, Chúa sai phái một tiên tri từ miền Nam đến Bê-tên để rao báo sự đoán phạt cho “bàn thờ” (câu 2) để cho thấy sự thờ phượng như thế là ô uế, sai trật. Khi vua nghe lời đoán phạt của Chúa, thay vì ăn năn thì vua lại giận dữ và muốn bắt giam vị tiên tri. Chính sự vô tín, lòng tự ái và kiêu ngạo đã khiến Vua Giê-rô-bô-am không thể “mau nghe mà chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19b). Phản ứng của vua không khác gì với nhiều tín hữu ngày nay! Nên nhớ chính thái độ của chúng ta với Lời Chúa sẽ đem đến những kết quả khác nhau.


Khi Vua Giê-rô-bô-am nổi giận, đưa tay trên bàn thờ và ra lệnh bắt vị tiên tri thì tay vua liền trở nên khô cứng (câu 4). Đồng thời “bàn thờ cũng nứt ra, và tro ở trên đổ xuống” (câu 5) như để chứng thực chức vụ của vị tiên tri. Chúa đã thi hành quyền năng của Ngài để đem Vua Giê-rô-bô-am đến sự ăn năn, thế nhưng vua vẫn cứng lòng và điều duy nhất ông cầu xin chính là xin chữa lành cánh tay thay vì chữa lành tấm lòng cứng cỏi và xấu xa của ông (câu 6a). Không thù ghét người muốn bắt giữ mình, vị tiên tri đã “cầu khẩn Đức Giê-hô-va” và kết quả là “tay vua bèn co vào được, trở lại y như trước” (câu 6b). Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời và vị tiên tri trước tấm lòng cứng cỏi của Vua Giê-rô-bô-am thật quá lớn. Tiếc thay vua đã xem thường lòng nhân từ của Chúa nên ông vẫn tiếp tục thờ thần tượng (câu 33-34) dẫn đến việc vương quốc miền Bắc bị A-si-ri bắt lưu đày vào năm 722 T.C.


Biết bao lần chúng ta giận dữ với những người làm hại mình và vui thích khi nhìn thấy họ nhận lấy hậu quả đau đớn. Dường như chúng ta thiếu đi lòng nhân từ với “kẻ thù,” với những người chống đối, và cả với người ghét mình. Nhưng Chúa Giê-xu dạy chúng ta, “Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình” (Lu-ca 6:27-28). Đây là điều không thể thực hiện được nếu Chúa Thánh Linh không thánh hóa đời sống chúng ta và hình thành phẩm chất nhân từ trong chúng ta.


Bạn có nhận biết lòng nhân từ vô biên của Chúa đối với bạn không? Bạn sống thế nào để đáp đền ơn Chúa?


Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn nhân từ với con trong những lúc con ngu dại chống nghịch Lời Ngài. Xin ban cho con tấm lòng mềm mại để vâng phục ý Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page