top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-03 Ưa sự nhân từ


 

Câu gốc: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đòi hỏi dân Chúa điều gì? Ưa sự nhân từ nghĩa là gì? Nhân từ và thương xót có mối liên hệ với nhau ra sao? Nhờ lòng nhân từ của Chúa, con người được hưởng điều gì? Bạn thể hiện lòng nhân từ đối với người khác như thế nào?


Người Do Thái ngày xưa đã phạm rất nhiều sai lầm nên Chúa đã dùng nhiều tiên tri để cảnh tỉnh họ. Tiên tri Mi-chê là một trong những tiên tri được Chúa dùng để lên án người Do Thái về những sai phạm của họ. Trong Mi-chê chương 6, trước giả dùng phương pháp vấn đáp để nhắc nhở, dạy dỗ dân Chúa. Ông cho biết điều quan trọng Chúa đòi hỏi ở con dân Ngài không phải là những của lễ và sinh tế mà là họ phải nhận biết “điều gì là thiện.” Chúa cho biết điều Ngài mong muốn và đòi hỏi họ phải có là “làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời” (câu 8).


“Ưa sự nhân từ” không những là thái độ bày tỏ lòng thương xót, mà còn biết thể hiện sự cảm thông qua hành động tha thứ lỗi lầm của người khác và sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần. “Nhân từ” và “thương xót” có mối liên hệ gắn liền nhau. Vì có lòng nhân từ thì mới nảy sinh thương xót, từ đó dẫn đến hành động yêu thương cụ thể. Ngoài việc “làm sự công bình” và “bước đi cách khiêm nhường” Chúa cũng đòi hỏi mỗi con cái Chúa phải luôn “ưa sự nhân từ,” nghĩa là phải sống khoan dung, bày tỏ tình yêu hy sinh, vô điều kiện với người khác.


Nhân từ là một trong những bản chất nổi bật của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nhiều lần ca tụng sự nhân từ của Chúa (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6; Thi Thiên 63:3; 89:1; 103:8; 115:1; Ê-sai 55:3; Lu-ca 6:35…). Nhờ lòng nhân từ của Ngài, con người mới được tha thứ, được hưởng ân sủng cứu chuộc qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Chúa nhân từ nên Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi con người tội lỗi quay về bên Ngài. Cũng vì Chúa nhân từ nên dù chúng ta phạm lỗi hết lần này đến lần khác thì Ngài vẫn tha thứ khi chúng ta biết thật lòng ăn năn hối cải. Vì thế, Sứ đồ Phao-lô đã dạy chúng ta rằng: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32).


Là con cái Chúa, mỗi chúng ta phải học tập sống bày tỏ lòng nhân từ, thương xót như chính Chúa chúng ta, phải biết “ưa sự nhân từ” để làm trọn điều Chúa đòi hỏi. Khi Cơ Đốc nhân yêu quý sự nhân từ thì sẽ sống thể hiện tình yêu cách rõ ràng và cụ thể, qua đó người khác có cơ hội nhìn biết Chúa dễ dàng hơn.


Nếp sống của bạn có thể hiện tinh thần “ưa sự nhân từ” chưa?


Xin Chúa giúp con biết ưa thích sự nhân từ, học theo bản chất của Chúa để con thể hiện lòng thương xót, tình yêu hy sinh với mọi người, hầu cho nhiều người thấy Chúa qua con.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

32 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page