top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-03 Tương giao trong đức tin


 

Câu gốc: “... chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng nói gì về “sự sống”? Trong sự sống đó, con dân Chúa được tương giao với nhau như thế nào? Bạn cần giữ gìn mối thông công trong Hội Thánh ra sao?


Lời Sự Sống Sứ đồ Giăng đề cập ở đây chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng mà chính ông đã nghe, đã thấy, đã chiêm ngưỡng, và đã chạm đến (câu 1). Ông là một trong các sứ đồ của Chúa Giê-xu nên chắc chắn có những kinh nghiệm cá nhân quý báu với Ngài. Ông khẳng định lại chân lý về Chúa Giê-xu là “Ngôi Lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta” (Giăng 1:14) và “Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời” (Giăng 1:1).


Sứ đồ Giăng viết thư này cho các tín hữu ở vùng Ê-phê-sô năm xưa và cho hết thảy con dân Chúa qua mọi thời đại, trong đó có chúng ta ngày nay. Là môn đệ thân cận của Chúa Giê-xu, ông chứng kiến tận mắt chức vụ của Ngài, nên những gì ông nói về Chúa hoàn toàn xác thực và có giá trị. Ông khẳng định: “Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh em để anh em có được sự tương giao với chúng tôi” (câu 3a BTTHĐ). Chúng ta có được sự tương giao với các thánh đồ ngày xưa qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu vì chính họ đã có sự tương giao với Ngài. Đây là mối tương giao đặc biệt giữa vòng những người có cùng đức tin nơi Con của Đức Chúa Trời. Dù chúng ta không sống cùng thời điểm với Sứ đồ Giăng, nhưng nhờ vào đức tin nơi Chúa Giê-xu mà chúng ta được liên kết với ông và hết thảy các thánh đồ khác. Đây là mối thông công được thiết lập trên nền tảng đức tin, xây dựng trên Lời Sự Sống và gắn kết trong mối liên hệ với Chúa Thánh Linh là Đấng đang hành động trong đời sống Cơ Đốc nhân. Mối thông công này rất đặc biệt vì dù con cái Chúa ở khắp mọi nơi, khác chủng tộc, văn hóa hay thậm chí khác tuổi tác, thành phần… chúng ta vẫn cảm nhận được mối thân tình trong Chúa mà người không cùng niềm tin khó có thể cảm nhận được.


Tiếp theo, Sứ đồ Giăng nói về “sự sáng” và công bố rằng: “Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu” (câu 5). Vì thế, nếu chúng ta nói mình tương giao với Ngài thì phải bước đi trong ánh sáng và khi cùng bước đi trong ánh sáng thì chúng ta được tương giao với nhau (câu 6-7). Từ mối tương giao đó, chúng ta được tha tội nhờ máu của Chúa Giê-xu.


Tạ ơn Chúa, con cái Chúa có được mối tương giao mật thiết với nhau nhờ vào đức tin nơi Chúa Giê-xu. Do đó, mỗi tín hữu trong Hội Thánh phải hết sức giữ gìn mối thông công tốt đẹp với nhau trong tình yêu và đức tin nơi Chúa Cứu Thế.


Bạn có giữ mối thông công tốt đẹp với anh chị em mình không?


Tạ ơn Chúa vì trong Ngài con có mối tương giao với anh chị em trong Hội Thánh, xin giúp con luôn giữ trọn mối thông công này được tốt đẹp.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

34 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page