top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-07 Được Tha Bổng

Updated: Jun 8

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 1).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô công bố tin tức quan trọng nào? Làm sao Đức Chúa Trời thánh khiết có thể tha bổng cho người đã bị luật pháp của Ngài kết án tử hình? Tin tức tốt lành này có ý nghĩa gì với bạn?


Sau bảy chương công bố về tội lỗi và sự đoán phạt, bắt đầu chương 8, Sứ đồ Phao-lô cho biết Đức Chúa Trời công bố lệnh đại xá, miễn tội chết cho những ai đang ở trong Chúa Giê-xu (câu 1). Ông giải thích luật của Thánh Linh sự sống đã thay thế cho luật bằng văn tự (Rô-ma 7:6). Luật pháp của văn tự là luật cho con người biết tội danh đã vi phạm và án phạt là sự chết đời đời. Mọi người sinh ra trên thế gian này đều vô vọng vì không ai có khả năng giữ trọn luật pháp để được xưng công chính. Nhưng Đức Chúa Trời là sự yêu thương, Ngài đã dang tay cứu con người khỏi sự hư mất, ban một giải pháp khác để xưng công chính cho con người qua công cuộc chuộc tội của Chúa Giê-xu.


Chúa Giê-xu là Ngôi Hai Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người trong thân xác con người để thực hiện công trình cứu chuộc nhân loại. Ngài đã trở nên một con người thực thụ nhưng không giống như mọi người, Ngài vô tội, Ngài là con người duy nhất làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Bởi xác thịt, Ngài đã chịu hình phạt cao nhất, bị đóng đinh trên cây gỗ, chết thay cho con người (câu 3). Chúa Giê-xu đã nộp chính Ngài làm của lễ chuộc tội. Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời trong đại lễ chuộc tội hằng năm của tuyển dân (Lê-vi Ký 17:11). Vì Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời nên sự chết của Ngài có giá trị để cứu mọi người tin ở mọi thời đại.


Bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời được đáp ứng, cơn giận của Ngài đối với loài người phản nghịch tan biến khi Chúa Giê-xu trút hơi thở cuối cùng trên cây thập tự. Sự đòi hỏi của luật pháp được làm trọn trong chúng ta qua công cuộc cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngay khi một người tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình, Đức Thánh Linh sự sống là Đấng đã hiện diện từ buổi đầu sáng thế (Sáng-thế Ký 1:2) sẽ ở cùng, ấn chứng người đó thuộc về Chúa Giê-xu, ban cho người năng lực để muốn và làm theo gương Chúa Cứu Thế. Bây giờ những người ở trong Chúa Giê-xu, tức những người tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của mình, sẽ được Đức Chúa Trời tuyên bố là công chính và được trắng án.


Tạ ơn Chúa về tình yêu vô đối Ngài dành cho chúng ta. Giải pháp cứu chuộc của Đức Chúa Trời thánh khiết, yêu thương, chân thật đáng cho mỗi chúng ta đem lòng tin cậy để nhận được sự tha bổng, đồng thời sống đời sống mới “chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh” (câu 4).


Bạn đang sống thế nào sau khi đã được Đức Chúa Trời tha bổng?


Cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã thương xót ban ơn đại xá cho con, tuyên bố con được trắng án! Cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con năng lực để sống đắc thắng tội lỗi và trở nên giống Cha của con trên trời ngày càng hơn.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

20 views0 comments

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page