top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-10 Chúa là ai?


 

Câu gốc: “Bấy giờ nước, quyền thế, và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời, sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Rất Cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài” (câu 27).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Đa-ni-ên sử dụng những Danh xưng nào cho Chúa? Những Danh xưng ấy có ý nghĩa gì? Danh xưng nào đã đem lại hy vọng và khích lệ cho bạn ngay lúc này?


Khải tượng về bốn con thú và một cái sừng gian ác đại diện cho các vương quốc dấy lên hủy diệt và thay thế nhau không phải là toàn bộ bức tranh tương lai mà Chúa khải thị cho Tiên tri Đa-ni-ên. Khải tượng nhìn xa hơn các vương quốc tạm thời ấy để hướng về ba Danh xưng của Chúa. Đầu tiên, sau khải tượng về bốn con thú, Tiên tri Đa-ni-ên liền thấy “Đấng Thượng Cổ ngồi trên ngôi” (câu 9, 22). Hai lần xuất hiện Danh xưng này là hai lần liên hệ đến “sự đoán xét” mà Ngài sẽ thực hiện trên những con thú ấy (câu 10 và 22). Đấng Thượng Cổ đời đời là Đấng đoán xét.


Bất ngờ và thú vị nhất là hình ảnh “Một người giống như Con Người đến với những đám mây trên trời” (câu 13) để thiết lập một Vương Quốc đời đời không bao giờ bị hủy phá (câu 14-15). “Con Người” là cách Thi Thiên 8:4 và Ê-xê-chi-ên 2:1 nói về con người đơn thuần, nhưng Con Người lại “đến với những đám mây” và cai trị trên tất cả các nước thể hiện thẩm quyền của Chúa (Thi Thiên 104:3; Ê-sai 19:1). Do đó, nhân vật này kết hợp những đặc điểm vừa của con người vừa của một vị thần. Sau này, Chúa Giê-xu đã dùng danh xưng Con Người để chỉ về chính mình nhiều hơn bất cứ danh xưng nào khác. Ngài cũng nói đến một ngày “Con Người… ngự giữa đám mây trên trời mà đến” (Mác 14:62). Do đó, “một người giống như con người” ở đây chính là hình bóng về Con Người là Chúa Giê-xu đến để thiết lập Vương Quốc đời đời của Ngài.


Ngoài ra, Tiên tri Đa-ni-ên cũng bốn lần đề cập đến “Đấng Rất Cao.” Danh xưng này hai lần liên hệ đến cái sừng xấc xược, nói phạm đến Chúa và làm hao mòn các thánh của Ngài (câu 25), và hai lần liên hệ đến việc các thánh của Ngài nhận lấy nước và đồng cai trị với Chúa (câu 18, 22, 27). Do đó, Danh xưng này cho thấy trong một giai đoạn, Chúa để cho các vua chúa đời này tạm thời chi phối. Ngài có thể cho phép bị xúc phạm, và các thánh của Ngài bị phó trong tay họ, nhưng Ngài là Đấng Tối Cao tể trị, những người thuộc về Ngài rồi sẽ nhận lãnh phần thưởng xứng đáng về sau.


Khi thấy khải tượng đầy bất định về thế giới hầu đến, Tiên tri Đa-ni-ên thấy chính Chúa là Đấng Rất Cao. Giữa bức tranh dịch bệnh, thiên tai và những thay đổi khó lường của chính trị thế giới, chúng ta nhìn thấy điều gì? Xin Chúa cho chúng ta vững lòng trước những biến cố của thế giới, vì Chúa của chúng ta là Đấng Rất Cao.


Chúa của bạn hiện nay có danh xưng là gì?


Lạy Chúa là Đấng thiết lập Vương Quốc vững bền và là Đấng ban thưởng cho những ai trung tín với Ngài. Xin giúp con luôn nhìn lên Chúa để thêm vững tin và hy vọng.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page