top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-12 Giao ước tốt hơn


 

Câu gốc: “Nhưng Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là Đấng Trung Bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Mô tả giao ước cũ và giao ước mới? Tại sao nhân loại phải cần giao ước mới tốt hơn? Bạn cảm nhận gì khi biết mình đang sống trong những điều khoản của giao ước mới thay vì giao ước cũ?


Cầm quyển Kinh Thánh trên tay, chúng ta có thể nói ngay phần nào là Cựu Ước, tức giao ước cũ; phần nào là Tân Ước, tức giao ước mới. Giao ước cũ là giao ước Đức Chúa Trời đã thiết lập với người Ít-ra-ên thông qua ông Môi-se, đặt căn bản trên luật pháp Ngài ban cho dân chúng, trong đó quy định rõ ai tuân giữ điều răn sẽ được Chúa ban phước, ai bất tuân sẽ bị Ngài trừng phạt (Phục-truyền Luật-lệ Ký 29). Còn giao ước mới là giao ước Đức Chúa Trời thiết lập với toàn nhân loại, trước là cho Ít-ra-ên, sau là cho tất cả mọi người, rằng Ngài sẽ tha thứ tội lỗi và ban ân sủng cho những ai đến với Ngài bởi đức tin nơi sự chết đền tội của Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 26:27-28).


Trước giả thư Hê-bơ-rơ giải thích vì sao chúng ta cần giao ước mới: “Vì nếu giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi thì không cần lập giao ước thứ hai” (câu 7 BTTHĐ). Giao ước cũ không “hoàn hảo” không nằm ở nơi nội dung giao ước mà ở nơi người thực thi giao ước. Sứ đồ Phao-lô đã ý thức sâu sắc điều này khi ông nói, “Vả, chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi” (Rô-ma 7:14). Con người với bản chất sa ngã, yếu đuối sẽ không thể tuân giữ luật pháp cách trọn vẹn, và theo điều khoản của giao ước thứ nhất, tức giao ước cũ, thì sẽ bị trừng phạt. Điều này đã thể hiện rõ trong lịch sử tuyển dân, sau một thời gian dài bất tuân luật pháp Chúa, năm 586 T.C., họ bị quân Ba-by-lôn đánh bại hoàn toàn và rất nhiều người bị bắt đi lưu đày.


Giữa hoàn cảnh tang thương của dân Chúa, Tiên tri Giê-rê-mi đã nói với họ về một giao ước mới mà ở đó Chúa hứa sẽ tha thứ tội lỗi của họ và phục hồi mối tương giao của họ với Ngài (Giê-rê-mi 31:31-34). Trước giả thư Hê-bơ-rơ trích dẫn những lời tiên tri này để nói về tính ưu việt của giao ước mới mà tất cả những ai đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu đều được dự phần. Thật tuyệt vời cho mỗi chúng ta ngày nay khi biết mình được Chúa chấp nhận không phải vì những nỗ lực của bản thân nhưng vì những gì Chúa Giê-xu đã làm trên cây thập tự. Giờ đây, chúng ta không phải cố gắng để được Chúa chấp nhận, mà là nhờ ơn Chúa sống xứng đáng với con người mới đã được Ngài chấp nhận.


Bạn có sống xứng đáng với tư cách là người dự phần trong giao ước mới chưa?


Lạy Chúa, con thật yếu đuối, bất toàn. Nếu không có giao ước mới trong máu Chúa Giê-xu, con sẽ không thể cố gắng đủ để làm Chúa vui lòng. Xin Thánh Linh Quyền Năng giúp con mỗi ngày sống xứng đáng trong giao ước mới.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page