top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-20 Lời nói tôi ở trước mặt Ngài


 Câu gốc: “Lạy Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là Đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy ngẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!” (Thi Thiên 19:14).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi khẳng định điều gì để minh chứng cho sự trung thực trong lời nói của mình? Câu nói “Lời miệng tôi nói ra đều ở trước mặt Ngài” được hiểu như thế nào? Điều gì cho thấy tính trung thực trong lời nói của bạn?


Sau khi bày tỏ quyết tâm theo Chúa và sẽ trung tín giữ chức vụ Ngài giao phó cho dù phải tiếp tục đối diện với nhiều nỗi khó khăn, Tiên tri Giê-rê-mi đã dùng câu nói “Lời miệng tôi nói ra đều ở trước mặt Ngài” (câu 16c) để khẳng định tính trung thực trong lời tuyên xưng của mình. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ, vì ông biết chắc Đức Giê-hô-va là Đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng (câu 10) cũng chính là Đấng lắng nghe mọi lời nói của đầy tớ Ngài, cho nên ông có ý nói rằng, môi miệng con có thốt ra lời nào thì chính Ngài đã am tường hết, tất cả đều phơi bày trước mặt Chúa. Phát biểu điều này, càng bày tỏ rõ hơn lòng quyết tâm của Tiên tri Giê-rê-mi nhắc nhở chính ông phải thận trọng trong những phát ngôn của mình vì không phải con người lắng nghe nhưng còn có chính Đức Giê-hô-va là Đấng lắng nghe và dò xét mọi sự.


Có thể nói trong thời kỳ chúng ta đang sống, khi sự tự do ngôn luận được đề cao và các mạng xã hội đầy dẫy thì con người lại càng thể hiện tinh thần vô trách nhiệm trong những lời nói ra. Chính vì thế mà có những lời bông đùa làm tổn thương người khác, những lời hứa cho qua chuyện, những lời nhận xét hoặc phê phán được thốt ra, những ý kiến được đăng trên mạng xã hội mà không màng đến hậu quả…, nhiều khi vì quen quá nên chúng ta không quan tâm đến. Nhưng phải nhớ rằng mọi lời chúng ta nói ra đều ở trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng “…sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng…” (I Cô-rinh-tô 4:5).


Lời tuyên bố của Tiên tri Giê-rê-mi cũng chính là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta là Cơ Đốc nhân nói chung, cần phải biết cẩn trọng trong lời nói, vì mọi lời nói từ miệng chúng ta phát ra, Đức Chúa Trời đều lắng nghe và tra xét. Chính lời chúng ta nói ra cũng là những biểu hiện để bày tỏ nếp sống được đổi mới của chúng ta trong Đấng Christ. Trước giả Thi Thiên 19 đã dâng lên Đức Chúa Trời lời cầu nguyện để bày tỏ lòng khát khao, quyết tâm cẩn thận mọi lời từ miệng trước giả nói ra không phải để vừa ý con người hay thỏa mãn xác thịt, nhưng với mong muốn “lời nói của miệng tôi, sự suy ngẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!” Đây cũng phải là điều khát khao của mỗi chúng ta.


Bài học này giúp bạn giữ gìn lời nói của mình như thế nào?


Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Tri, Toàn Tại! Tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng tra xét mọi lời nói của miệng con, xin giúp con biết cẩn trọng và trung thực trong mọi lời nói. Xin dùng điều này nhắc nhở con để con kết ước với môi miệng của mình sẽ chỉ nói những điều làm đẹp ý Ngài mà thôi.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


44 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page