top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-21 Chớ nên như trẻ con


I Cô-trinh-tô 14:20-23

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Hỡi anh em, về sự khôn sáng, chớ nên như trẻ con; nhưng về sự gian ác, thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng, hãy nên như kẻ thành nhân” (câu 20).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên chớ nên như trẻ con ở lãnh vực nào và cần phải khôn sáng trong lãnh vực nào? Dẫn chứng của Sứ đồ Phao-lô về lịch sử tuyển dân trong câu 21 có ý nghĩa gì? Phần Kinh Thánh này giúp bạn có thêm hiểu biết gì về ân tứ nói tiếng lạ?


Với những điều đã phân tích rõ ràng và thuyết phục về ân tứ nói tiếng lạ và nói tiên tri trong câu 1-19, Sứ đồ Phao-lô kết luận trong câu 20 rằng các tín hữu tại

Cô-rinh-tô cần có sự hiểu biết như người trưởng thành về ân tứ nói tiếng lạ. Ông ước ao họ sẽ không còn suy nghĩ rằng ân tứ nói tiếng lạ là thước đo sự tăng trưởng thuộc linh khiến ai nấy tìm kiếm cho bằng được để thể hiện bản thân, nếu ai còn nhận thức như thế thì chứng tỏ họ vẫn còn non trẻ.


Ông tiếp tục dẫn chứng lịch sử của tuyển dân được chép trong sách Ê-sai 28:1-29, trong thời bình Đức Chúa Trời đã sai phái đầy tớ của Ngài rao ra sứ điệp nài khuyên dân Chúa hãy ăn năn những việc làm sai trái của họ, nếu không họ sẽ phải nhận lãnh hình phạt, nhưng họ vẫn cứng lòng. Vì thế, dân tộc A-si-ri được Đức Chúa Trời sử dụng để hình phạt họ, dân này đến nói thứ ngôn ngữ xa lạ với họ để cảnh báo rằng hình phạt từ Đức Chúa Trời đang đến gần nhưng vì cứng lòng nên họ vẫn khước từ những sự bày tỏ từ Ngài. Qua hình ảnh đó, Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu Cô-rinh-tô biết rằng việc nói tiếng lạ của họ khiến cho con dân Chúa trong Hội Thánh chẳng hiểu và chẳng được gây dựng, còn đối với người chưa tin thì xem như họ đang nói những điều tâm trí không được tỉnh táo (câu 23).


Sự hiểu biết cần phải như người trưởng thành để giúp chúng ta có nhận định đúng đắn những điều mình cầu xin, những gì mình thể hiện giữa tập thể, cũng như mục đích và giá trị của những điều mình đã thực hiện. Tất cả đều phải đem lại sự gây dựng cho nhiều người. Ước ao nhận được những ơn ban thiêng liêng là một mong muốn chính đáng, nhưng nếu không phải nhằm mục đích gây dựng Hội Thánh thì những ước ao ấy cũng chỉ như con trẻ vòi vĩnh để có được những điều mình thèm muốn mà không cần quan tâm đến lợi hay hại cho chính bản thân cũng như người khác. Hãy hướng đến lời kêu gọi của Sứ đồ Phao-lô về việc ước ao nói tiên tri để gây dựng cho người khác hơn là ước ao nói tiếng lạ chỉ để thể hiện bản thân mong người khác chú ý đến mình.


Bạn đã có sự hiểu biết đúng đắn về ân tứ nói tiếng lạ như sự hiểu biết của một người trưởng thành hay chưa?


Tạ ơn Chúa vì ân tứ thuộc linh Ngài đã ban cho con dân Ngài để gây dựng Hội Thánh, con thật thỏa vui khi được dự phần vào công việc Chúa. Xin cho con chớ như con trẻ nhưng khôn ngoan như người trưởng thành để trong mọi việc con làm đều ích lợi cho Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page