top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-21 Tiếp nhận di sản đức tin


 Câu gốc: “Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, khá chủ ý vào, hầu cho biết sự thông sáng; vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành; chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta” (câu 1-2).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con điều gì trong phân đoạn Kinh Thánh này? Di sản đức tin bạn nhận được từ thế hệ trước để lại là gì? Bạn đã và sẽ làm gì để truyền đạt Lời Chúa cho thế hệ mai sau?


Vua Sa-lô-môn muốn con cái tiếp nhận di sản thuộc linh của gia đình là hết lòng học lấy sự khôn ngoan, để biết kính sợ Chúa và làm theo Lời Ngài. Vì căn nguyên và khởi đầu của sự khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa Trời (Châm-ngôn 1:7). Khi con cái biết kính sợ Chúa và vâng theo Lời Chúa dạy, chúng sẽ nhận được sự sống đời đời và hưởng được phước hạnh. Ông biết con mình trẻ tuổi, thường ít quan tâm suy xét những lời cha dạy bảo nên ông khuyên con “khá chú ý vào” (câu 1), “chớ lìa bỏ” (câu 2), “hãy gìn giữ” (câu 4), “chớ xây bỏ” (câu 5-6), hết lòng học và làm theo lời ông dạy. Những điều ông Sa-lô-môn dạy con cũng là những điều cha mẹ ông đã dạy ông, nhắc nhở ông tìm cầu và áp dụng sự khôn ngoan. Ông dạy con “Sự khôn ngoan là điều cần nhất” nên con phải cố gắng tìm và giữ. Vì sự khôn ngoan quý giá như vậy nên con “hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng” (câu 7). Sự khôn ngoan sẽ đem con đến sự thành công và vinh dự (câu 7-8).


Trải qua bao thế hệ, Chúa cũng giao trách nhiệm cho cha mẹ và người đi trước phải hết lòng dạy dỗ Lời Ngài, truyền những kinh nghiệm đức tin cho các thế hệ mai sau, và thế hệ sau cũng phải học và làm theo những chỉ dạy của cha mẹ trong Chúa (xem Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:3-9, Ê-phê-sô 6:1-4). Nhiều bạn trẻ chưa hiểu giá trị quý báu của những lời cha mẹ trong Chúa dạy bảo nên cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi khi nghe cha mẹ nhắc đến những lời dạy hoặc kinh nghiệm của ông bà. Nhưng khi họ đủ hiểu biết và để tâm lắng nghe cẩn thận, họ sẽ nhận ra đó là gia tài đức tin giàu có quý báu từ gia đình. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở người con tinh thần của ông là Mục sư Ti-mô-thê, và cũng dạy chúng ta ngày nay: “Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (II Ti-mô-thê 3:14-15).


Trong ngày Hiền Phụ, ước mong mỗi người cha nói riêng và những phụ huynh nói chung, hãy hết lòng dạy con cái học Kinh Thánh, chia sẻ cho con những kinh nghiệm đức tin của mình, giúp con cái nhận lấy sự khôn ngoan, biết kính sợ Chúa để giữ vững truyền thống đức tin của gia đình, hết lòng tin cậy, và vâng theo Lời Chúa.


Bạn có quan tâm để lại di sản đức tin cho con cháu mình không?


Kính lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì con có ông bà cha mẹ đã dạy Lời Ngài cho con. Xin Chúa giúp cho con biết vâng giữ Lời Ngài và hết lòng truyền dạy Lời Ngài cho con cháu con.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page