top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-22 Ích lợi từ ơn nói tiên tri


 

Câu gốc: “Song nếu ai nấy đều nói tiên tri, mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục, và bị mọi người xét đoán, sự kín giấu trong lòng họ đã tỏ ra; họ bèn sấp mặt xuống đất, thờ lạy Đức Chúa Trời, và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em” (câu 24-25).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô trình bày hai tình huống nào thường gặp trong khi Hội Thánh nhóm lại thờ phượng Chúa? Qua đó, ông cho thấy mục đích sự nhóm lại của Hội Thánh là gì? Bạn làm gì để được Chúa dùng trong việc gây dựng lẫn nhau và giúp người chưa tin biết Chúa?


Sứ đồ Phao-lô tiếp nối sự trình bày của mình bằng hai tình huống thường gặp trong khi Hội Thánh nhóm họp. Thứ nhất, nếu mọi thành viên trong Hội Thánh đều nói tiếng lạ, nhưng trong buổi thờ phượng ấy có những người chưa tin Chúa hiện diện, thì họ sẽ chẳng hiểu gì cả và tưởng rằng họ đang lạc trong một tập thể của những người có tâm trí bất bình thường phát ra những âm thanh như của người điên loạn.


Nhưng ông nêu tình huống thứ hai, cũng trong buổi nhóm họp đó, thay vì nói tiếng lạ thì mọi người đều nói tiên tri với những lời bằng trí khôn để rao giảng Lời Đức Chúa Trời, những người chưa tin bước vào sẽ nghe và hiểu, dẫn đến ít nhất năm điều ích lợi cho họ: (1) “sẽ bị thuyết phục”; (2) bị “phán xét bởi tất cả các lời tiên tri”; (3) “điều ẩn giấu trong lòng họ được phơi bày”; (4) “sấp mình xuống thờ lạy Đức Chúa Trời”; (5) “tuyên bố rằng: Đức Chúa Trời thật đang ở giữa anh em” (câu 24-25 BTTHĐ).


Sự dạy dỗ của Sứ đồ Phao-lô cho thấy mục đích của việc nhóm lại thờ phượng Chúa không phải chỉ xu hướng về mình, chỉ biết có mình mà thôi, nhưng trước hết sự nhóm họp phải giúp con dân Chúa nhìn lên Đức Chúa Trời, cùng nhau tôn thờ và chúc tụng Ngài là Đấng Tạo Hóa và cứu chuộc mình; tiếp theo là giúp nhau gây dựng đức tin qua nội dung chương trình thờ phượng để ai nấy được tăng trưởng tâm linh trong Chúa; và đặc biệt là cần phải có tinh thần hướng ngoại tức giúp cho thân hữu có cơ hội nhận biết Chúa Giê-xu để họ ăn năn tin nhận Chúa và được cứu.


Vậy nên khi so sánh giữa việc một người chỉ thỏa mãn cái tôi, chỉ hướng về mình khi tìm cầu ơn nói tiếng lạ với những người nhận được ơn nói tiên tri giúp ích cho người chưa tin trở nên con cái Đức Chúa Trời thì chắc rằng những điều Sứ đồ Phao-lô đã trình bày đã quá rõ ràng cho các tín hữu Cô-rinh-tô ngày trước và với cả chúng ta ngày nay cần phải hướng đến ích lợi cao quý này. Xin Chúa cho chúng ta siêng năng học hỏi Lời Chúa để được Chúa dùng gây dựng lẫn nhau và giúp nhiều người biết Chúa.


Bạn có quan tâm đến lợi ích của người khác khi nhóm lại thờ phượng Chúa không?


Lạy Chúa Thánh Linh! Xin cho con ơn nói lời khôn ngoan để đem đến sự gây dựng cho anh chị em cùng đức tin và giúp cho những người chưa tin được cơ hội nhìn lại chính mình, ăn năn và nhận được sự tha thứ, phục hồi từ Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

54 views0 comments

留言


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page