top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-24 Tìm kiếm Chúa trước tiên


 

Câu gốc: “Hãy cầu Đức Giê-hô-va và quyền phép Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn” (Thi Thiên 105:4).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đã cùng với toàn dân Ít-ra-ên đi đâu và làm gì? Vì sao ông lại dâng nhiều của lễ thiêu như vậy? Bạn học được gì từ việc làm này của vua và người Ít-ra-ên? Trước khi làm một công tác nào đó, bạn nghĩ đến điều gì trước tiên?


Ngay sau khi lên ngôi, việc đầu tiên Vua Sa-lô-môn làm là đưa người Ít-ra-ên đến Ga-ba-ôn để thờ phượng Đức Chúa Trời. Tại đó có đền tạm của Đức Chúa Trời do ông Môi-se dựng nên trong hoang mạc, và có bàn thờ bằng đồng để dâng của lễ thiêu. Bàn thờ này do ông Bết-sa-lê-ên, một nghệ nhân nổi tiếng được Chúa ban cho sự khôn ngoan và thông sáng để làm các vật dùng cho tế lễ, đã làm ra từ hồi người Ít-ra-ên còn trong hoang mạc (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:1-2). Nhân dịp trọng thể này, Vua Sa-lô-môn đã dâng lên Chúa một ngàn của lễ thiêu trên bàn thờ ấy. Số của lễ thiêu nhiều như vậy cho thấy tấm lòng của Vua Sa-lô-môn muốn dâng vinh quang cho Chúa và cho thấy ông thật sự là một vị vua giàu có được Đức Chúa Trời ở cùng và làm cho thịnh vượng (câu 1).


Ngày xưa, khi Vua Đa-vít mới lên ngôi thì việc đầu tiên ông làm cũng là cùng với dân chúng tìm kiếm Chúa. Ông đã đưa dân Chúa đến Ba-a-la tại Ki-ri-át-Giê-a-rim để rước Hòm Giao Ước về Giê-ru-sa-lem (I Sử Ký 13:6). Nhờ đó ông được Chúa ban phước và kết cuộc của cuộc đời làm vua của ông là được Chúa làm cho “thỏa nguyện về đời mình, về sự giàu có, và về vinh hiển” (I Sử Ký 29:28). Giờ đây, Vua Sa-lô-môn, con trai ông cũng đã theo gương cha mình cùng với cả dân chúng tìm kiếm Chúa và thờ phượng Ngài một cách trọng thể mở đầu triều đại mới. Nhờ đó ông cũng được Chúa ban cho sự khôn ngoan không ai sánh bằng (I Các Vua 3:12), sự thành công và thịnh vượng trong mọi sự.


Qua tấm gương tìm kiếm Chúa của Vua Đa-vít và Vua Sa-lô-môn, chúng ta học được rằng nếu muốn thành công trong cuộc sống hay trong bất cứ công việc nào thì điều trước tiên chúng ta cần làm là tìm kiếm Chúa. Điều quan trọng nhất không phải là dùng ý riêng mình để vạch ra kế hoạch thực hiện mà là đến với Chúa để biết được ý muốn của Ngài, để được sự soi sáng, hướng dẫn của Ngài, để được sự gìn giữ, ban phước của Ngài trong chức vụ hoặc công việc mới của mình. Lời Chúa dạy, “Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va thì những mưu ý mình sẽ được thành công” (Châm-ngôn 16:3); “Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con, chớ khôn ngoan theo mắt mình…” (Châm-ngôn 3:6-7a). Xin Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta, khi bắt đầu công việc gì thì trước hết hãy nghĩ đến nhờ cậy Chúa chứ không nhờ cậy nơi khả năng riêng của mình.


Mỗi ngày khi bắt đầu một ngày mới, bạn có tìm kiếm Chúa trước tiên hay lao vào công việc trước?


Lạy Chúa, xin cho con học theo gương Vua Đa-vít và Vua Sa-lô-môn, trước hết tìm kiếm Chúa mỗi ngày trong mọi sự của cuộc đời con để con luôn được sự ban phước và dẫn dắt của Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page