top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-25 Lòng vô tín che khuất Tin Lành


 

Câu gốc: “Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời” (câu 3-4).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô mô tả ra sao về chức vụ ông đang nhận lãnh? Vì sao ánh sáng Tin Lành còn bị che khuất? Vì sao Sứ đồ Phao-lô sẵn lòng làm đầy tớ anh em? Nhờ đâu bạn kinh nghiệm vinh quang Đức Chúa Trời soi sáng trong lòng?


Khác với các giáo sư giả đang muốn thể hiện uy quyền trên các tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô, Sứ đồ Phao-lô trước hết bày tỏ sự khiêm nhường của mình khi xưng nhận rằng “…chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này.” Ông nhận biết chính Đức Chúa Trời ủy thác chức vụ cho ông phục vụ Ngài nên chẳng hề ngã lòng (câu 1). Tiếp theo, ông trình bày cách ông và những đồng lao của ông đã trung tín với công tác rao truyền Phúc Âm trong tinh thần một người phục vụ chân chính trong giao ước mới của Chúa Giê-xu, nên ông luôn khước từ những điều mờ ám để giãi bày chân lý, “chẳng theo sự dối gạt, và chẳng giả mạo” (câu 2a), và chính lương tâm của mọi người công nhận điều đó. Do đó ông khẳng định rằng, nếu Tin Lành vẫn bị che khuất thì chỉ với những người hư mất, bởi vì họ đang để chúa đời này làm cho mù lòng, khiến họ không thể nhận thấy “sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.” Với người vô tín thì dù Phúc Âm bày tỏ Chúa rõ ràng họ vẫn không thấy vì đã bị bức màn vô tín che khuất.


Sứ đồ Phao-lô và những người bạn cùng làm việc với ông đã kinh nghiệm phước hạnh lớn lao được vinh quang của Đức Chúa Trời soi sáng trong lòng nên họ đã trọn lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Và chính vì lòng kính mến Chúa nên họ “…từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín”-nghĩa là không còn hơn thua về ảnh hưởng, tranh giành quyền lực, hay tìm kiếm tư lợi như các giáo sư giả, nhưng hết lòng rao giảng về Đức Chúa Giê-xu Christ để mọi người biết và đón nhận Tin Lành. Hơn nữa, ông khẳng định vì Đức Chúa Giê-xu mà chúng tôi “xưng mình là tôi tớ của anh em” (câu 5). Người phục vụ Chúa phải là “tôi tớ của anh em”; người lãnh đạo trong Chúa là “tôi mọi mọi người” (Mác 10:42-45).


Sự sáng đã soi trong tối tăm, nhưng vẫn còn không ít người cứ lầm lũi bước đi trong tối tăm vì lòng họ vẫn còn bị bức màn vô tín che khuất. Chúa Giê-xu đã đem ánh sáng đến cho trần gian, xin Chúa cho chúng ta nhận lãnh sự sáng của Ngài để được “thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giê-xu Christ.”


Bạn có trung tín và chân thật trong trách nhiệm truyền rao Tin Lành chưa?


Tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài khiến con được thông biết vinh quang của Đức Chúa Trời, nguyện xin Chúa giúp con luôn bước đi trong sự sáng, trung tín truyền rao Tin Lành giúp nhiều người được bước đi trong sự sáng Chúa ban.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page