top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-25 Tự xét lòng mình


 

Câu gốc: “Ai có thể nói: Ta đã luyện sạch lòng mình, ta đã trong sạch tội ta rồi?” (câu 9).


Câu hỏi suy ngẫm: Con người thường tự xét đoán mình ra sao? Làm thế nào con người được kể là sạch tội? Bạn tự xét lòng mình thế nào để nhận được sự tha thứ bởi lòng nhân từ của Chúa?


Châm-ngôn 20:9b là lời tuyên bố về sự tự xét đoán của mỗi người. Vua chúa có thẩm quyền xét đoán (câu 8) nhưng không phải lúc nào cũng xét xử đúng đắn, công bình. Con người có thể vô tội trước tòa án, nhưng chính tận lương tâm họ mới biết mình thật sự trong sạch hay không. Bên cạnh đó, con người có khuynh hướng xét đoán người khác nhưng ít khi tự xét đoán mình cách nghiêm chỉnh. Họ dễ thấy cọng rác trong mắt người hơn là cây đà trong mắt mình (Lu-ca 6:42). Lý do là vì thước đo lương tâm, đạo đức của con người thiếu khôn ngoan và hay thiên vị: “Mọi đường lối của con người đều là trong sạch theo mắt mình, Nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng” (Châm-ngôn 16:2 BTTHĐ). Sự công chính phải căn cứ trên tiêu chuẩn, điều răn của Chúa.


Trong thực tế chẳng ai khi tra xét bản thân thật thấu đáo mà dám nói: “Ta đã luyện sạch lòng mình, ta đã trong sạch tội ta rồi.” Trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, con người không thể tự cho mình thánh sạch. Khi tội lỗi đã vào trong thế gian, “Làm sao loài người được công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sinh ra, sao cho là trong sạch được?” (Gióp 25:4). Nhiều người cố gắng tu luyện, cố giữ lòng trong sạch, nhưng chính họ cũng nhận biết việc giữ lòng thật sự trong sạch là việc không thể làm được. Đây là kinh nghiệm của Vua Sa-lô-môn: “Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội” (Truyền Đạo 7:20).


Đã là con người ai cũng phạm tội và không ai có thể tự mình làm gì để trở nên vô tội. Con người chỉ được kể là công bình khi biết tự xét mình, nhận biết tội lỗi, ăn năn, và tìm đến sự cứu chuộc qua Chúa Giê-xu. Lời Chúa phán: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:23-24). Dù vậy, khi Cơ Đốc nhân đã được Chúa cứu phải luôn tự xét lòng mình, cầu nguyện ăn năn và xin Đức Thánh Linh giúp tránh xa những cám dỗ, tội lỗi. Vì Đức Chúa Trời là ánh sáng, nên nếu chúng ta nói mình tương giao với Chúa mà cứ mãi bước trong bóng tối tội lỗi là tự dối mình, dối Chúa (I Giăng 1:5-6).


Cầu xin Chúa giúp chúng ta biết tự xét lòng mình, nhận biết mình là con người tội lỗi, lòng chúng ta không thể nào thánh khiết và lương tâm không thể nào vô tội, để chúng ta nhờ Lời Chúa thanh tẩy liên tục hầu nhận được sự tha thứ bởi lòng nhân từ và thương xót vô biên của Đức Chúa Trời.


Bạn có tự xét lòng mình với Chúa mỗi khi tương giao với Ngài không?


Kính lạy Chúa, xin chỉ dạy con thấy những tội con phạm, và giúp con biết ăn năn với Chúa. Xin nhắc nhở con, dạy dỗ con đi trong ánh sáng thánh khiết của Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

24 views

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page