top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-26 Chiến thắng nằm trong tay Chúa


I Sử-ký 19:1-19

 

Nghe AudioCâu gốc: “Khá vững lòng bền chí; hãy vì dân ta vì các thành của Đức Chúa Trời ta, mà làm như cách đại trượng phu; nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt” (câu 13).


Câu hỏi suy ngẫm: Người Am-môn làm gì sau khi sỉ nhục Vua Đa-vít? Khi được sai đi đánh giặc, Tướng Giô-áp có chiến thuật nào? Bạn học được gì từ ông Giô-áp? Thái độ của bạn thế nào khi thấy mình bị vây hãm bởi khó khăn giống như quân Ít-ra-ên?


Sau khi sỉ nhục Vua Đa-vít, người Am-môn sợ bị trả thù nên đem thật nhiều tiền đi thuê 32,000 chiến xa cùng với lính đánh thuê Sy-ri để phối hợp với quân

Am-môn đánh lại quân của Vua Đa-vít. Vua Đa-vít sai Tướng Giô-áp điều động những chiến sĩ can đảm ra chống trả. Tướng Giô-áp thấy mình bị bao vây bởi quân Am-môn phía trước, còn ở cánh đồng phía sau thì đầy quân Sy-ri cùng với những chiến xa và ngựa chiến, nên ông chia quân ra làm hai, một do ông chỉ huy để đánh lại quân Sy-ri, một giao cho em của ông là ông A-bi-sai chỉ huy để đánh lại quân Am-môn. Ông giao hẹn với ông A-bi-sai là nếu quân của một trong hai người yếu hơn quân thù thì người kia sẽ đem quân sang yểm trợ.


Điều chúng ta học được từ ông Giô-áp không phải là chiến thuật quân sự mà là thái độ của ông trong khó khăn, thử thách, khi bị kẻ thù bao vây cả phía trước lẫn phía sau, đặc biệt là khi ông khuyên em mình bằng những lời của đức tin “Khá vững lòng bền chí.” Ý ông muốn nói là đừng sợ hãi, hãy can đảm lên và chiến đấu cách anh dũng vì dân của Chúa, vì các thành của Chúa, và Chúa chính là Đấng sẽ ban cho chiến thắng. Quả vậy, những lời nói bởi đức tin của ông Giô-áp đã trở thành sự thật khi cuối cùng Đức Chúa Trời đã ban chiến thắng cho Ít-ra-ên, và câu 19 cho biết, “Khi các đầy tớ của Ha-đa-rê-xe thấy chúng bị bại trước mặt Ít-ra-ên, bèn lập hòa cùng Đa-vít và phục dịch người.”


Có những lúc trong đời sống hay trong sự phục vụ Chúa, chúng ta cũng thấy mình bị bao vây cả phía trước lẫn phía sau bởi những đội quân hùng hậu của những kẻ thù thuộc linh. Đó là những lúc đối diện với khó khăn thử thách ngập tràn khiến cho mình muốn bỏ cuộc, đầu hàng, chạy xa khỏi Chúa hoặc khỏi công việc mà Ngài muốn mình làm. Khi bị vây hãm như vậy, xin đừng nhìn vào số lượng kẻ thù, xe cộ, người ngựa của chúng, cũng xin đừng bỏ cuộc, nhưng hãy “vững lòng bền chí,” quyết tâm chiến đấu một cách anh dũng với niềm tin vững chắc rằng chiến thắng nằm trong tay Đức Chúa Trời chứ không phải trong tay những thế lực nhìn có vẻ hùng mạnh đó. Khi gặp khó khăn, nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng hết sức mình để chiến đấu vì dân Chúa và vì các thành của Chúa, còn chiến thắng hay thất bại chúng ta hãy phó thác vào tay Đức Chúa Trời.


Trước những thử thách, khó khăn phía trước và phía sau mình, bạn bỏ chạy hay đang chiến đấu anh dũng vì dân và vì các thành của Chúa?


Lạy Chúa, dù có nhiều khó khăn thử thách, xin cho con không bỏ cuộc, nhưng cứ hết sức chiến đấu, thực hiện điều Ngài muốn con làm và phó thác trọn vẹn kết quả vào tay Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


31 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page