top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-28 Dâng hiến quá rời rộng


 

Câu gốc: “Dân sự đem đến dư bội phần đặng làm các công việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: Những thành phần nào đã dâng hiến rời rộng cho việc xây dựng đền tạm? Động cơ nào khiến dân chúng dâng hiến rời rộng như vậy? Bạn đang dâng hiến cho sự phát triển Vương Quốc Đức Chúa Trời như thế nào?


Để đền tạm của Chúa được xây dựng, toàn thể dân Chúa đã có tinh thần dâng hiến thật rời rộng. Thứ nhất, của lễ dâng từ các ông Bết-sa-lê-ên, Ô-hô-li-áp và những người khôn khéo. Họ đã sốt sắng đáp lời kêu gọi của Chúa, dâng hiến thời gian, công sức, khả năng, ân tứ, lòng trung thành và thuận phục để làm chính xác mọi điều Đức Giê-hô-va phán dạy (câu 1-3). Thứ hai, các lãnh đạo không chỉ kêu gọi nhưng đã nêu gương dâng hiến rất rời rộng (Xuất Ê-díp-tô Ký 35:27-29). Thứ ba, toàn thể dân chúng đã dâng hiến vô cùng rời rộng. Mỗi buổi sớm mai trước khi bắt tay vào công việc của mình, con dân Chúa đã ưu tiên đem những của dâng tình nguyện tới nhiều đến nỗi những người thợ xây dựng phải rất bận rộn với việc nhận lễ vật. Khi số lượng dâng hiến đã vượt quá nhu cầu xây dựng đền tạm, những người thợ phải xin ông Môi-se can thiệp không cho dân chúng đem của lễ đến nữa.


Sự dâng hiến rời rộng của các lãnh đạo và dân chúng xuất phát từ lòng biết ơn Chúa về đặc ân được làm tuyển dân của Chúa, được Chúa giải cứu ra khỏi nhà nô lệ Ai Cập, được Ngài bảo vệ và chu cấp vật thực suốt hành trình về xứ Ca-na-an. Chúa đã khoan dung trước tội thờ thần tượng bò con vàng của họ, Ngài tiếp tục yêu thương và tái lập giao ước với họ. Lòng biết ơn khiến mọi người dâng hiến không tính toán. Về sau, Vua Đa-vít cũng đã kinh nghiệm thêm một lần nữa về sự dâng hiến rời rộng của dân chúng trong việc xây dựng đền thờ Đức Chúa Trời, và ông đã thưa với Chúa, “Nhưng tôi là ai, và dân sự tôi là gì, mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa” (I Sử Ký 29:14).


Chúng ta cũng vậy, sự sống, sức khỏe, thời gian, năng lực, ân tứ, cơ hội làm việc cho đến của cải vật chất đều do Chúa ban cho. Sự dâng hiến rời rộng phản ánh lòng biết ơn Chúa và đức tin lệ thuộc vào Chúa trong mọi sự cần dùng. Con dân Chúa ngày nay, từ lãnh đạo đến tín hữu, ngoài việc dâng công của để xây dựng Nhà Chúa, nơi chúng ta nhóm lại thờ phượng Ngài, còn phải góp phần xây dựng con người, là đền thờ Đức Thánh Linh ngự. Để giúp nhiều người biết đến Danh Chúa, trở lại thờ phượng Ngài, cũng như giúp Cơ Đốc nhân ngày càng tăng trưởng trong Chúa, rất cần sự góp phần của mỗi con dân Chúa chứ không phải chỉ một số người nào đó mà thôi.


Bạn có sẵn lòng dâng hiến rời rộng cho Chúa chưa?


Tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài không kể xiết! Xin giúp con yêu mến Ngài ngày càng hơn, sốt sắng đáp tiếng Chúa gọi trong việc dâng hiến khả năng, công sức, và tài chánh cách rời rộng để làm rạng Danh Cha.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page