top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-30 Huấn thị trước khi vào đất hứa


 

Câu gốc: “Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi, và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng ngươi” (câu 25).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa ban huấn thị nào cho tuyển dân trước khi vào Đất Hứa? Các mệnh lệnh này có liên hệ gì với nhau và với Mười Điều Răn? Vai trò của Chúa và của tuyển dân như thế nào trong kế hoạch chinh phục Đất Hứa? Bài học hôm nay có liên hệ gì đến bạn?


Trước khi bước vào Đất Hứa, Chúa ban những huấn thị cho tuyển dân. Trước hết, Chúa đòi hỏi họ chỉ thờ phượng và phục vụ một mình Ngài (câu 25a). Đây là điều răn thứ nhất: “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Trong khi các Dân Ngoại thờ phượng và cầu khẩn nhiều thần khác nhau hầu mong có đủ vật thực, sức khỏe, và được sinh sôi nảy nở; Đức Chúa Trời xác quyết với dân Chúa rằng mọi thứ họ cần đều có ở duy Ngài. Chúa hứa ban dư dật thức ăn thức uống, chữa lành các bệnh tật, sẽ không có đàn bà son sẻ ở giữa họ và Ngài sẽ ban sự trường thọ nếu họ chăm chỉ phục vụ Ngài (câu 25-26).

Tiếp theo, vì là dân tộc được biệt ra thánh, người Ít-ra-ên không được thờ phượng và quỳ lạy bất cứ thần tượng nào ngoài Giê-hô-va Đức Chúa Trời (câu 24). Đây là điều răn thứ hai trong Mười Điều Răn. Để tránh cám dỗ thờ thần tượng, người Ít-ra-ên phải đập nát các tượng thần và đền thờ của Dân Ngoại, không kết ước với các dân tộc này và thần của họ, không để Dân Ngoại ở trong lãnh thổ của mình (câu 32-33).


Một khi tuyển dân dành cho Chúa sự tôn kính đáng phải có, Ngài sẽ ban mọi điều ích lợi cho họ. Chúa khải tỏ kế hoạch và chính Ngài hành động trong việc chinh phục Đất Hứa. Ngài sẽ giáng sự kinh khiếp trên các dân ở xứ Ca-na-an, khiến chúng vỡ chạy lạc đường, Ngài sai ong lỗ đi trước đánh đổ người Hê-vít, người Ca-na-an, người Hê-tít ra khỏi mặt tuyển dân. Chúa phân ranh giới chi tiết các vùng đất tuyển dân sẽ tiến chiếm từ Biển Đỏ đến biển Phi-li-tin, từ hoang mạc đến sông cái, Chúa sẽ phó các dân ở đó vào tay họ và họ sẽ đuổi các dân ấy ra khỏi xứ này. Chúa cũng tỏ cho họ biết lý do Ngài sẽ không đánh đuổi các dân ấy nhanh chóng nhưng sẽ giúp họ từ từ đuổi các dân ấy đi, mục đích là đợi họ gia tăng dân số, đủ sức để cai quản các vùng đất đó (câu 29-30).


Ngày nay, Chúa sai phái Cơ Đốc nhân làm muối và ánh sáng giữa những người chưa tin nhận Ngài. Chúng ta cần cảnh giác trước những sự mê tín dị đoan thờ thần tượng của nhiều người chung quanh chúng ta, và phải sống theo tiêu chuẩn của Chúa, làm những điều tích cực để có ảnh hưởng mạnh mẽ trên niềm tin của họ hầu cho nhiều người được cứu.


Bạn có mạnh dạn sống theo tiêu chuẩn của Chúa giữa đời này chưa?


Lạy Chúa, Chân Thần độc tôn, năng quyền cao cả! Được làm con của Ngài phước hạnh dường bao! Cảm tạ Chúa về tình yêu, sự dẫn dắt và chu cấp mọi nhu cầu cho con và Hội Thánh Chúa. Con xin hứa nguyện cả đời tín trung, yêu mến, và phục sự chỉ một mình Ngài mà thôi.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page