top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-30 Tôn trọng danh Chúa


Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7

 

Nghe AudioCâu gốc: “Ngươi chớ lấy Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy Danh Ngài mà làm chơi.”


Câu hỏi suy ngẫm: Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời là gì? Người ta thường phạm điều răn này thế nào? Bạn gọi Danh Chúa trong trường hợp nào và với thái độ nào cho phải lẽ?


Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời được chính Ngài khải tỏ đầu tiên cho ông Môi-se. GIÊ-HÔ-VA: “ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14), nghĩa là Ngài là Đấng tự có, hiện có, và hằng có. Ngài là khởi đầu của mọi sinh linh vạn vật. Các Danh xưng khác của Ngài bao gồm: EL, Ê-LÔ-A: Đấng Mạnh Mẽ;


Ê-LÔ-HIM: Đấng Sáng Tạo; Ê-SHA-ĐAI: Đấng Toàn Năng; A-ĐÔ-NAI: Đấng Chủ Tể; GIÊ-HÔ-VA DI-RÊ: Đấng Chu Cấp; GIÊ-HÔ-VA RA-PHA: Đấng Chữa Lành;

GIÊ-HÔ-VA NI-SI: Đấng Chiến Thắng; GIÊ-HÔ-VA MÊ-KA-ĐÊ-XEM: Đấng Thánh Hóa; GIÊ-HÔ-VA SHA-LAM: Chúa Bình An; GIÊ-HÔ-VA Ê-LÔ-HIM: Chúa trên các chúa; GIÊ-HÔ-VA SÍT-KI-NU: Đấng Công Bình; GIÊ-HÔ-VA RÔ-HI: Đấng Chăn Giữ;


GIÊ-HÔ-VA SAM-MA: Đấng Hiện Diện; GIÊ-HÔ-VA SA-BAO: Chúa Vạn Quân; EL Ê-LY-ÔN: Đấng Chí Cao; Ê-ROI: Đấng Đoái Xem; Ê-Ô-LAM: Chúa Đời Đời; và Ê-BI-GHOR: Đấng Năng Quyền. Qua những danh xưng này, chúng ta thấy Danh của Đức Chúa Trời thật cao trọng, bao hàm bản chất và mỹ đức của Ngài: Đấng chủ tể, chí thánh, chí ái, toàn năng, toàn tại, và bất biến. Việc gọi Danh Chúa với thái độ bất kính là vi phạm Điều răn thứ ba: “Chớ lấy Danh Chúa làm chơi.”


Đức Chúa Trời nghiêm cấm người Ít-ra-ên gọi tên Ngài cách bất kính. Chúa sẽ trừng phạt bất cứ ai phạm điều răn này. Con người không được phép: Thứ nhất, cố tình bỡn cợt hay hạ thấp bản thể của Chúa, mỉa mai công việc Ngài làm. Thứ hai, bội lời thề, không giữ vẹn lời thề với Chúa (Ma-thi-ơ 5:33). Tuy vậy, Chúa Giê-xu đã dạy không được thề, chỉ nói “Phải, phải” hay “Không, không” là đủ (Ma-thi-ơ 5:34-37). Thứ ba, cố ý lạm dụng Danh Chúa để củng cố lòng tin của người khác khi đưa ra lời thề nguyền giả dối (Lê-vi Ký 19:22; Giê-rê-mi 7:9). Thứ tư, gọi Danh Chúa khi không cần thiết, chỉ là lời nói quen miệng mà thôi. Nhiều người luôn miệng nói “Trời ơi!” hoặc “Chúa cho, Chúa làm…” nhưng thật ra Chúa đã không làm cho họ điều đó mà chính họ đã tự làm theo ý riêng của mình. Thứ tư, gọi tên Chúa như một lời thần chú (Lê-vi Ký 24:10-16). Thứ năm, xưng nhận mình là Cơ Đốc nhân nhưng có đời sống vô tín v.v…


Chúa Giê-xu đã giãi bày chẳng phải một lần nhưng nhiều lần về Danh Chúa cho môn đệ để tình yêu của Đức Chúa Cha và của Ngài luôn ở trong họ (Giăng 17:26), Cơ Đốc nhân cũng cần công bố Danh Chúa một cách tôn trọng trong sự thờ phượng, ca ngợi (Thi Thiên 96:2; 100:4; 113:2, v.v…), kêu cầu Danh Chúa để được giải cứu (Giô-ên 2:28-32; Công Vụ 2:21; Rô-ma 10:12-13), và bày tỏ Danh Ngài cho người ta biết để họ cũng tin và tôn thờ Ngài.


Bạn có thường vi phạm Điều Răn Thứ Ba này không?


Tạ ơn Chúa đã giãi bày Danh Ngài cho con. Xin Chúa giúp con luôn yêu mến và trân quý Danh Ngài để con không lấy Danh Chúa làm chơi, nhưng mọi lời nói, hành động, và suy tưởng của con luôn làm vinh quang Danh Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


101 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page